75517. lajstromszámú szabadalom • Eljárás váltóáram egyenirányítására

Megjelent 1919. évi november hó 25-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75517. szaru. VH/g. O SZTÁ LY-Eljárás váltóáramnak eg yenirányítás ára. STÉPÁN TIHAMÉR GYÁROS BUDAPESTEN. A. bejelentés napja 1918 május hó 13-ika. Jelen találmány tárgya eljárás, mely­nek segélyével váltóáramot fluktuáló egyenárammá alakítunk át. A találmány­beli eljárás lényege abban áll, hogy a váltóáramnak vezetékéről az áramot egy az egyenáramú gépeknél szokásos kollek­tor segélyével vesszük le, mely egy váltó­áram által hajtott synehromótornak tengelyén van szigetelten megerősítve és úgy van beállítva, hogy a synchronmótor tengelyén szigetelten megerősített gyrü­­rűk segélyével az említett kollektorba ve­zetett váltóáramot az utóbbira támasz­kodó kefék lüktető (fluktuáló) egyen­áram alakjában szedik le, vagyis az egyik kefe csakis a pozitív, a másik pedig csakis a negatív áramimpulzusokat. A mellékelt rajzon a találmánybeli el­járás foganatosítására szolgáló berende­zés egy példaképeni kiviteli alakja vázla­tosan van föltüntetve. Ezen foganatosítási példa szerint cél­szerűen egy állandó mágnesekkel ellátott ' svnchron-mótort használunk. Ezen syn­­cliron-mótor (a) tengelyén a (b és c) csúsztatógyűrűk vannak megerősítve, me­lyek segélyével az átalakítandó váltó­áram (d) vezetékéből a motor hajtásához szükséges áram vétetik. Az (a) tengelyen azonfelül két további (e és f) gyűrű is' van elszigetelten megerősítve, melyekhez az átalakítandó váltóáram vezettetik. A váltóáram ezen két (e és f) gyűrűből a svnchron motor tengelyén elszigetelten elrendezett és egyenáramú gépeknél szo­kásos (g) kollektor egy-egy szegmensébe vezettetik, melyről az (i> illetve h) kefék az áramot lüktető egyenáram alakjában szedik le. Minthogy az átalakítandó egyenáram lüktetésével a motor szigo­rúan synchronizmusbán van, ennélfogva az egyik kefe mindig pozitív, a másik kefe pedig mindig negatív áramimpulzu­sokat kap, ami a (k) vezetékben lüktető egyenáramot eredményez. A találmánybeli eljárás főleg ott nyer előnyösen alkalmazást, ahol az áramot a fejlesztőteleptől nagy távolságban hasz­náljuk föl, mint pl. vasúti járműveknél vagy gazdaságban, minthogy a váltó­áram tudvalévőleg gazdaságosabban vi­hető nagy távolságokra, viszont egyen­áramú motorok a meghajtásnál és a for­dulatszám szabályozásnál különös elő­tt vöket bi ztosítanak.

Next

/
Thumbnails
Contents