75484. lajstromszámú szabadalom • Réteges falemez

357 Megjelent 1919. évi november hó 25-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75484. szám. VIÍI/c OSZTÁLY. Réteges falemez. J. BRÜNING & SOHN A.-G. CÉG LANGENDIEBACHBAN. A bejelentés napja 1917 február hó 16-ika. Elsőbbsége 1915 julius hó 31-ike. A találmány nagy hosszkiterjedésü ré­teges falemezre vonatkozik, mely a közön­séges réteges falemezektől abban külön­bözik, hogy valamennyi réteg egymást keresztező rostjainak iránya a lemez hosszirányához képest rézsútosan halad. Az új réteges falemez minden irányban rendkívül hajlékony és ezért igen értékes anyag a repülőgép- és kocsiiparban, va­lamint a hajóépítésnél általában, de az építészetben, az asztalosiparban is alkal­mazást találhat. A lemez azonkívül cipő­talpak előállítására is fölhasználható, mi­vel a lemez anélkül, hogy a töréstől kel­lene tartanunk, minden irányban hajli­tásra igénybe vehető. A hosszirányhoz képest részútosan ha­ladó rostelrendezés folytán 7 m.-nél hosz­szabb táblák is előállíthatók, dacára an­nak, hogy a figyelembe jövő fáknál a ke­reskedelmi árú igen csekély hosszúságú és szélességű; a nagy méretek ellenére a szakítási ós hajlítási szilárdság a lemez minden részében egyenlő. A darabhézagokat az egyenlő irányú rostú rétegekben célszerűen egymáshoz képest eltolva rendezzük el úgy, hogy egy háromrétegű lemeznél a födőlemez több hézagát mindig a maglemezek egy vagy több rétege zárja el. ilyniódon kapott táblák 2—3 mm.-es darabokban krbl. 20 cm. átmérőjű dobokká csévélhetők föl, amit eddigelé semmifajta réteges faanyagnál nem lehetett elérni. A rostoknak az egész táblában való sa­játos fekvése folytán a találmány szerint egészen új viszonyok teremtétnek a gyár­tási lehetőségek szempontjából is.. Míg ugyanis az ismert rostfekvésű réteges fák előállításánál főleg akkor, amikor nagy szakítási ós hajlítási szilárdságok kíván­tatnak meg, lehetőleg nagy fölületű táblá­kat kell alkalmazni, addig a találmány sze­rint, (a kívánalmak változatlan fönntar­tása mellett) tetszőlegesen keskeny átlós szalagokat alkalmazhatunk és ilyen mó­don még fokozott szilárdsági viszonyokat létesíthetünk, mivel a tapasztalat szerint repedés soha a jól illesztett enyvhézagban, hanem mindig a természetes rostban ke­letkezik. A réteges falemeznek cipőtalpak előállí­tására való fölhasználásánál, mely talpak vagy a rendes bői-talpra erősíttetnek föl, vagy annak pótlására szolgálnak, a leme­zeket nagyobb ellentállóképesség elérésére olajszerű testekkel impregnáljuk. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképem foganatosítási alakjában szemléltetik egy háromrétegű, még pedig

Next

/
Thumbnails
Contents