75459. lajstromszámú szabadalom • Kötések és marószerkezet vastag talpaknak élükre állított hulladék bőrdarabokból való összeállítására

wieerjelent 1919. évi november hó 25-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75459- szám. I/b. OSZTÁLY. Kötések és marószerkezet vastag talpaknak élükre állított hulladék bőrdarabokból való összeállítására. WINKLER JÁNOS ÉPÍTÉSZ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 19-ike. A cipők talpalására használt l)őr, — mint ismeretes, — 5—(> m/m vastag szo­kott lenni és így ha ennél vastagabb talpra van szükség, mint pl. bányászok, vadászok, hegyi hadműveletekhez leosz­tott katonák, stb. cipőinél, úgy e vastag­ság két, esetleg három bőrlap egymásra való erősítésével érhető csak el. Ily talpak nagy mennyiségben való készítése pedig a mai viszonyok között, a nagy bőrhiány miatt nemcsak hogy nehézségeklie ütkö­zik, de nagyon költséges is. Jelen találmány ezen akadályok leküz­dését célozza, amennyiben az annak lé­nyegét képező eljárás szerint lehetővé válik kisebb, vékonyabb bőrhulladékok­ból 12—1") mjm, sőt ennél vastagabb tal­pakat is előállítani, anélkül, hogy ez a. talp hajlékonyságának rovására menne. Amellett a darabok kötése is oly tökéle­tes, hogy egyrészt azon a víz át nem ha­tolhat, másj-észt lazulásoktól sem kell tartani, még ha a talp el is kopik, mert ha a talp a 4. ábrában szemlélhetővé tett módon az „x", „v" és „z" vonalakig, vagy azon túl is elhasználnék, a fölötte mai-adó rész kötése érintetlen és biztos marad. Föntiek fönnállása a csatolt min­tán gyakorlatilag is megfigyelhető. A* elmondottak alapján az ezen eljárás sze­rint készült talpak, minőség tekintetében csaknem egyenrangúaknak tekinthetők a teljes bőrlapokból szabott bőrtalpakkal. A csatolt rajz 1., 2., 3. és 4. ábrája ezen eljárás né­hány kiviteli keresztmetszetét, az 5. ábra az összeépítés módját izomet­rikus ábrázolásban, míg az eresztékek marására szolgáló szerkezet kétirányú metszeteit a H. ós 7. ábra, alaprajzát pedig a 8. ábra mutatja. Az összeépítés módja különösen jól látható a csatolt mintadarabon. A találmány tárgyát képező eljárás szerint, a hulladékbőrdarabok előbb olv szélességű csíkokra vágatnak, mint amily vastagságú talpat szándékunkban van készíteni. E leszabott darabokat azután a később ismertetendő marószerkezet se­gélyével fecskefarkalakú vájatokkal, illetve nyúlványokkal látjuk el és az ily állapotban, lévő bőrdarabok nyúlványait előzetesen dextrinbe, vagy más vízhat­lan ragasztószerbe mártva hosszirányban egymásba toljuk. Rövid bőrcsíkok össze-

Next

/
Thumbnails
Contents