75429. lajstromszámú szabadalom • Készülék nagy vetülékbehúzással bíró szövetek előállítására

wieerjelent 1919. évi november hó 25 -én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS % 75429. szám. ' XIV/b. OSZTÁLY­Készülék nagy vetülékbehuzással bíró szövetek előállítására. KNEUSELS MIKSA IGAZGATÓ BARMENBEN. A bejelentés napja 1918 julius hó lS-ika. Nagy vetülékbehúzással biró szövetek, pl. vetülékbársonyok és bordás szövetek (ripszek) előállítására eddig ismeretes vetüléksűrítő berendezések függélyes sű­rítősinekkel úgyszólván meghosszabbí­tott bordarudakkal vannak ellátva, me­lyek egyes lengethető szögeineltyűk gya­nánt voltak kiképezve. Nyugalomban ezek a siijek vetül ék-be vetőhelyzetben vannak, úgy mint egy kilendített borda­láda és miután egy haránttolattyú által egymásután a sűrítéshez hozattak, azon­nal ismét a vetül ékbe vetési helyzetbe visszatérnek. Zárt szádnál fölső részük a szövőszék kezelését gátolják és nyitott szádnál ide-oda járásuk következtében a vetólővel való összeütközés folytonos ve­szélyét rejtik magukban. Ezenfölül egy külön feszítőfára van szükség. Egy to­vábbi hátrány még abban áll, hogy több­vetülékű jacquardszöveteknél, melyeknél mindegyik vetülék csak helyenként szük­séges, az összes vetülékfonalak közönsé­ges módon a szövet egész szélességén mennek keresztül, ami nagyobb fonálfo­gyasztást okoz és emellett nem teszi lehe­tővé mindkét oldalon egyenlő szövet elő­állítását. Ez a készülék ezenkívül nem engedi, hogy helyenként előre r dolgoz­zunk, mivel a mindenkor működésen kí­vül lévő sűrítésinek a vetiilékbevetés út­jában vannak. A jelen találmány mindezen hátrányo­kat kiküszöböli, amennyiben a vetülék­sűrítő sinek a láncfonalakkal égy irány­ban vannak elrendezve, a sűrítőállásban a legközelebbi vetülékig megmaradnak, a jacquardgép alkalmazását ós;emellett he­lyenkénti előredolgozását lehetővé teszik, mivel a mindenkori többi sűrítésinek nincsenek a vetülékbevetés útjában. A csatolt rajzok a találmány egy kivi­teli alakját mutatják. Az 1—4. ábra nyüst- és az 5. ábra jacquardkiemelés céljára való berendezés oldalnézete. A 6—11. ábra. alaprajzokat 'mutatnak és pedig a 6—8. ábra az 1. és 2. ábrához, .a 9—11. ábrák az 5. ábrához tartoznak. Az (1, 2) láncfonalak és a (3) szövet (1. és 5. ábra) a 6—11. ábrákon világos­ság kedvéért el vannak hagyva. A szövet sűrűsége , szerint két-két (4) sűrítősin közé egy vagy több láncfonal jut. A ve­tüléksűrítő vonal, vagyis a legutoljára be­ütött vetülékfonal a 6—11. ábrákon az (a—a), illetve az (al—al) vonalak által van föltüntetve. A szádvonal (f—f),

Next

/
Thumbnails
Contents