75404. lajstromszámú szabadalom • Berendezés az ütőcsapszögek gyújtótesteken való rögzítésére

Megjelent 1919. évi november lió 11-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75404. szám. XIX c. OSZTÁLY. Berendezés gyújtótestek ütőcsapszögének rögzítésére. HESSEMER KÁROLY MÉRNÖK NÜRNBERGBEN. A bejelentés napja 1917 december hó 28-ika. Elsőbbsége 1917 augusztus hó 27-ike. Ismeretesek már forgatható kengye­lekkel ellátott, gyújtótestek ütőcsapszö­geinek tartására, valamint egyben a gyújtócsiapszög furatának egy csapszög, vagy efféle segélyével való elzárására szolgáló berendezések, hogy egyrészt a lövedék készenlétbe hozására szolgáló . iitőcsapszög azonnal kéznél legyen és hogy másrészt a csapszöghöz való furat szállítás közben idegen testek behato­lása ellen védve legyen. A jelen találmány célja már most, magát a tartóberendezést egy>zerűsbí­teni és ezáltal annak olcsóbb előállítá­sát tenni lehetővé, valamint egyben a berendezést az ütőcsapszöget biztosító kengyel által ennek fölfektetése útján egyszerű módon a gyújtófejen rögzíteni, és ezáltal a használatnál könnyebb és gyorsabb kezelést elérni. Ezt azáltal érjük el, hogy az ütőcsap­szög tartójához és az elzárócsapszöghöz csuklósan megerősített kengyel rugózó szárak révén záró kengyellé van kiké­pezve és forgáscsapja fölött oly csuklós megerősítésű zárókampót hord, hogy egyrészt a zárókengyelnek a záróhely­zetbe való fölcsappantásánál ez utóbbi rugózó szárai révén az ütőcsapszög ve­zető szemei mögé csúszik és ezáltal hely­zetében biztosíttatik, míg ezzel egyidejű­leg a'gyújtófejnek egy kulcs hornyában, bevésett hornyába vagy egyébb fura­tába belekapaszkodó zárókampó rögzít­tetik és ezáltal a tartót a gyújtófejen fogvatartja. A rajzon -a találmány tárgyának egy kiviteli alakja az 1. és 2. ábrán elől és oldalnézetben lát­ható. Amint ebből kitűnik, a- találmány lé­nyegére nézve abban áll, hogy az (a) iitőcsapszöget (b, c) vezetőszemekben hordozó (d) tartókengyel, illetőleg annak vízszintes (e) szára az (f) ágyazásban egy csukló körül forgatható (g) záróken­gyelt tart. Ez a (g) zárókengyel rugalmas szárainál fogva a (b, c) vezetőszemek fölött nyomógombszerűen lecsappantható és annak (h) járómához csatlakozó, könnyebb megfogás céljából kissé fölgörbített (i) fogantyiival van ellátva. Emellett az elrendezés olyan, hogy a (g) kengyel rugózó szárai a (c) szem mögött ismét egymásfölé közeled­nek és ezáltal magát a (g) kengyelt zárt helyzetben biztosítják, míg egyidejűleg egy a (j) forgáscsapok fölött csuklósan

Next

/
Thumbnails
Contents