75379. lajstromszámú szabadalom • Hajókon lévő hamutartályokhoz való zár

Megjelent 1919. évi november hó 11-én. j MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75379. szám. V/e/2. OSZTÁLY-i Hajókon lévő hamútartáljokhoz való zár. SIEMENS-SCHUCKERTWERKE G. M. B. H. CÉG BERLIN-SIEMENSSTADT. A bejelentés napja 1919 f«bruár hó 22 "ike. Elsőbbsége 1918 február hó 7-ike. A jelen találmány főleg hajókon lévő hamu tartályokhoz való zárra vonatkozik, melynél a hamut vagy oldalt, pl. szívó­légvezetéken, vagy lent, áthullatónyílá­son át vezetik el. A találmány érteimé­bem olyan elzáró ajtót használunk, mely­nek sarka, (forgási tengelye) vezetékben van ágyazva ós ebben különböző helyze­tekben rögzíthető. Emellett az ajtó mind­egyik helyzetben kinyitható úgv, hogy a hamu lefolyása kívülről megfigyelhető és kotrása eszközölhető. A bezárt ajtó vezetékül szolgál a hamu számára, mely azt. vagy a légszívó oldalnyíláshoz, vagy az alsó átfolvónyíláshoz vezeti. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási példája van be­mutatva függélyes metszetben. Itt. (1) jelöli a hajó-hamutarfcály zárá­nak tokját. A zártok és a rajzon föl nem tüntetett hamutartály közt elrendezett (2) elzárótolattyú a rajzon pontozott vo­nalakkal van jelezve. Az (1) zártok (3) jobboldali nyílása a hamut továbbító szívólégvezetéknek szintén pontozott vo­nalakkal rajzolt (4) szívófejét tartal­mazza, míg (5)-tel annak lefelé irányuló áthullatónyílása van jelölve, melyhez a szintén pontozott vonalakkal föltüntetett (6) további hamuvezeték csatlakozik. A (7) 'elzáróajtó a (8) forgási tengely körül nyitható. Ez a tengely az ((1) zártok ol­dalfalának (9) vezetékében vezetődik; ilyen vezeték van az ajtó mindkét olda­lán. A (9) hasítékok mindkét végén le­felé irányuló (10.) bevágás, vagy támasz­tófölület van kiképezve az ajtó (8) for­gási tengelyének befogadására. Aszerint, amint a (8) tengelyt a jobb, vagy a baloldali (10) levágásba illeszt­jük, az elzárja, vagy megnyitja az (1) zártok (5) alsó áthullatónyílását (lásd a (8) ajtó teljes és pontozott vonalakkal rajzolt két helyzetét). A (8) ajtóval ösz­szekötött (12) retesszel, mely fogantyú­val lehet ellátva, és az (1) zártok oldal­falainak (13) bevágásaiba illeszkedik be, az ajtó helyzete biztosítható (lásd az ajtó teljes vonallal rajzolt helyzetét). Nyitott ajtónál az ajtó mindkét helyzetében lehet a hamut az (1) zártok (15) oldalnyílása felől kotorni. A zárt ajtón keletkező és folytonosan fennmaradó kiípalakú ha­murakás a tüzes hamunak az ajtó nyitá-

Next

/
Thumbnails
Contents