75368. lajstromszámú szabadalom • Szántókészülék

Megjelent 1919. évi november hó 285-én. j MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75868. szám. X/a OSZTÁLY. Szántókószlet. D" FONÓ ALBERT TANÁCSADÓ GÉPÉSZMÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1919 januir hó 27-ike. A találmány tárgyával tetszőleges erő­gépeket, különösen lokomobilokat a leg­külömbözőbb rendszerű gépszántóberen­dezések üzeméhez tehetünk alkalmassá. Ezen feladat megoldása a találmány ér­telmében azáltal történik, hogy a szántó­berendezést (kötéldobot és tartozékait) a hajtógéptől elkülönítve, külön alvázon, rendszerint kocsin rendezzük el és a haj­tógépről tetszőleges tranzmisszió, előnyö­sen utánaengedő, pl. kardáncsuklókkal el­látott vagy hajlékony tengely útján hajt­juk meg. Ezen kiképzéssel azt az előnyt érjük el, hogy bármilyen rendelkezésre álló erőgépet, különösen lokomobilokat egyszerű módon szántógépek üzeméhez használhatóvá tehetünk, még pedig oly­képen, hogy az erőgéppel kapcsolatba ho­zandó szántóberendezés egységes tipus szerint gyártható. A hajtógépen átalakí­tási munkát nem kell végezni, míg ha a szántóberendezést közvetlenül az erő­gépre, pl. lokomobilra szereljük föl, ak­kor jelentékeny és bonyolult egyéni mér­nöki munkát igénylő átalakítási művele­tek szükségesek. A mellékelt rajz a találmány tárgyát képező szántókószlet példaképeni fogana­tosítási alakját vázlatos fölülnézetben mutatja. A rajzon választott példában az erő­gépet az (1) lokomobil képezi, melynek alvázához a (2) toldalék van csatolva. Ezen toldalékon ágyazzuk a (3) áttételt, melyet a lokomobil (4) szíjtárcsája az (5) szíj és a (6) szíjtárcsa közvetítésével hajt. A (3) áttételhez pl. kardáncsukló útján a (7) tengely van csatlakoztatva, mely a hajtógéptől különálló (8) alvázon ágya­zott (9) áttételt hozza forgásba. Ez az át­tétel szolgál a, (8) alvázon ágyazott és a (10) kötéldobbal sémásan jelzett szántóberendezés hajtására. Nyilvánvaló, hogv a haj tógép teljesen változatlan maradhat. A (2) toldalékból, a (8) alvázból és a rajtuk ágyazott ré­szekből álló lerendezés teljesen készen szállítható a helyszínére és a hajtógép­pel való összeszereléshez mindössze a (2) toldalékot az (1) hajtógép megfelelő ré­szével összekötő csavarok számára szük­séges furatokat kell megfúrni. Természetes, hogy a rajzon föltűnte­tett elrendezés csak a találmány alapelvét föltűntető példa és az elrendezés a min-

Next

/
Thumbnails
Contents