75366. lajstromszámú szabadalom • Biztosági gáztolattyú

Megjelent 1919. évi november hó 277-én. j MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75866. szám. Il/'e. OSZTÁLY. Biztonsági gaáztolttyú. DINGLER'SCHE MASCHINENFABRIK A.-G. CÉG ZWEIBRÜCKENBEN. A bejelentés napja 1918 junius hó lS-ika. Elsőbbsége 1916 junius hó 15-ike. Az ismert gáztolattyuk a tulajdon­képeni tolattyúlemezen egy tömítőfölü­lettel és egy vagy több, ezen fölülethez hajló, ékfölülettel vannak ellátva, A tö­mítöfölületnek az ellentámasztó-fölület­hez való odaszorítására szükséges nyo­másnak létesítése céljából a tolattyú egy, az ék hajlásának megfelelő vezetőszerke­zetbe szoríttatik, amikor is a tolattyú a. gázvezetékhez harántirányban eltolódik. Ily gáztolattyuk teljesen új voltukkor, amikor is a tömítőrészek még tiszták, megfelelnek a követelményeknek, azon­ban már rövid üzemi idő múlva az ék­alakú vezetőszerkezetek elpiszkálódnak és tömítetlenségeket okoznak, miáltal az üzem és a munkások élete veszélyeztet­nek. Ez a tény bizonyítja, hogy az eddig ismert tolattyuk elvi hibában szenved­nek, melyet hosszabb üzemnél a tömítő­föliileteknek még a leggondosabb meg­munkálásával sem lehet eltüntetni. Ezen hiba abban rejlik, hogy a tömítés létesí­tésére egy teli éktestet megfelelő ürös éktestbe szorítunk, ahol is a tolattyú a teli éktesttel egy egészet képez. A jelen találmányt képező gáztolattyú­nál nem az említett tömítőrészek vannak alkalmazva, hanem külön, a tolattyúle­mezzel nem egy egészet képező szerke­zeti részek vannak elrendezve, melyek megengedik, hogy az elzárandó nyílás elé mozgatott tolattyúlemez pl. a gázve­zeték középvonalának irányában előre­mozgattassék és a tolattyúszekrényen el­rendezett ellentámasztó fölületre szorít­tassák. Szorító eszközök gyanánt mind­ama eszközöket lehet fölhasználni, me­lyek alkalmasak arra, hogy a tolattyúle­meznek szükséges megterhelését eredmé­nyezzék. Mielőtt a, tolattyúlemez erősen odaszoríttatik az ellentámasztó fölület­hez, célszerű azt ellentámaszán néhány­szor ide-odatolni. Egy tolattyúlemez he­lyett, melyet csavarok, bütyökkorongok stb. segélyével lehet az ellentámaszhoz szorítani, célszerűen két, egymással szem­benfekvő és közbenfekvő szorító eszkö­zökkel ellátott tolattyúl emezt lehet a gáz­vezetékbe iktatni. A mellékelt rajzban a találmányt ké­pező tolattyú példaképpen egy, két to­latfyúlemezzel biró foganatosítási alak­ban van föltüntetve. Az 1. ábra metszet a 3. ábrának 1—2 vo­nala szerint. A 2. ábra metszet a 3. ábrának 3—4 vo­nala szerint. A

Next

/
Thumbnails
Contents