75361. lajstromszámú szabadalom • Eljárás töltényhüvelyek és máseffélék számára való záródugaszok készítésére különösen alkalmas a nemezt helyettesítő pótanyag előállítására

Megjelent 1919. évi november hó 249-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75861. szám. xixc. OSZTÁLY Eljárás töltényhüvelyek és máseffélék számára való záródugaszok készítésére különösen alkalmas, a nemezt helyettesítő pótanyag előállítására. D" PHIL CLAESSEN CONRAD VEGYÉSZ BERLINBEN. • bejelenté* napja 1018 október hó 29-ike. Légmentesen elzáró záródugaszok ké­szítésére eddig majdnem kizárólag csak olyan nyersanyagokat használtak, ame­lyeknek nagy rugalmassági tulajdonsá­guk és ellenállóképességük már régóta ismeretes, ilyen pl. a nemez, parafa és máseffélék. Azt hitték ugyanis, hogy olyan anyagok, amelyek ezt a tulajdon­ságot nagy mértékben nem mutatják, ezen termékek előállítására nem alkal­masak. Ismeretes, hogy a sejtanyag vagy másefféle, ha azt alkalmas anyagokkal, pl. vízzel elkeverjük, gyúrjuk vagy őröl­jük, lassanként nyálkás alakba megy át. Ha az így kezelt, csak kis részben nyál­kás alakba átalakított sejtanyagból a víz főrészét nagy nyomással eltávolít­juk, akkor olyan termékeket kapunk, amelyek bár szilárdak, de teljesen rugal­matlanok is. Ha nyomás nélkül dolgo­zunk, akkor olyan csekély összetartással biró masszákat kapunk, amelyek záró­szervek gyanánt szintén nem használ­hatók. Meglepő módon már most azt talál­tain, hogy dacára magának a sejtanyag­nak csekély rugalmasságára, a kívánt tulajdonságokkal biró termékeket ka­punk, ha a következőképen járunk el. Sejtanyagot, illetve valamely más, hozzá hasonló anyagot, pl. tőzeget rész-­l>en nyálkás alakba hozunk, például az­által, hogy több órán át vízzel őröljük vagy más hasonló módon. Az így kapott masszát, erős nyomás mellőzésével, lyu­kacsos aljazaton víztelenítjük, pl. le­szivatjuk, illetve gyöngén lesajtoljuk. A kapott lepényt most megszárítjuk. Olyan terméked nyerése, amelyek külö­nösen a gépi továbbföldolgozással szem­ben állandóak, célszerűnek bizonyult az előállítás bizonyos időpontjában ra­gasztó tulajdonságokkal biró anyagokat is alkalmazni. Ragasztóanyagok gyanánt különösen az iparban használatos vízben oldható, úgyszintén olyan oldhatatlan ragasztó szerek, melyeknek alkatrészei vízben oldhatók, pl. orgános kolloidok, amilye­nek az enyv, gumi, fehérjeanyagok és máseffélék oldható vagy keményített ál­lapotban, vízüveg, oldhatatlan szappa­nok, cellulózoldatok, mint pergamentol­datok, viszkóz ég máseffélék jönnek te­kintetbe.

Next

/
Thumbnails
Contents