75332. lajstromszámú szabadalom • Ellenőrző pénztárgép

Megjelent 1919. évi október hrt 25 -én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75832. szám. VII/c. OSZTÁLY. Ellenflrzőpénztár. BLOCH FRIGYES OSZKÁR NAGYKERESKEDŐ KOPENHÁGÁBAN MINT RITTER SOPHUS FRIGYES IGAZGATÓ KOPENHÁGAI LAKÓS JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1918 március hó 29-ike. Már ismeretesek pénztárellenőrzö ké­szülékek, melyeknél a befizetett pénzda­rabok, valamint a befizetett összegről szóló ellenőrzőjegyek a készülék azon részében, melybe a pénzdarabok, illetve az ellenőrzőjegyek bedobatnak, szemlél­tetően „fölmutattatnak", ha az említett részt kellő módon kezeljük, és azután az ellenőrzőkészülékbe leesnek. A pénztár­ellenőrző készülékek ezen fajtájánál az ellenőrző egyén a befizetett összegnek az ellenőrzőjegyekkel való megegyezését el­lenőrizheti ugyan, ha azonban eközben meg nem egyezés fordul elő, akkor nem lehet megállapítani, hogy az üzletben az elárusítók melyike hibázott. Jelen találmány lehetővé teszi, hogy minden egyes elárusítóval szemben tel­jes ellenőrzést gyakoroljunk és pedig az­által, hogy minden egyes elárusító egy­egy külön fiókot kap, melybe az illető elárusító által végzett eladásból szár­mazó összeget a „fölmutató" szervek be­vezetik, miután az összeg és az ellen­őrzőjegy leadására kellően működésbe hozattak, amidőn az ellenőrzőjegy az összes elárusítók számára közös térbe vezettetik, mely tér azonban csakis az ellenőrzést végző egyén számára hozzá­férhető. Az összegnek a közös „fölmutató" szervből egy elárusító külön fiókjába való vezetését egy szétosztószerv beállí­tása által érjük el, mely az összes fiókok számára közös lehet vagy pedig minden egyes fiók számára egy-egy külön ily el­osztószerv lehet alkalmazva. A csatolt rajzokon a találmány egy kiviteli alakja van föltüntetve. Az 1. ábra a pénztárellenőrzö készülék elölnézete, a 2. ábra annak fölülnézete, a 3. ábra fölülnézete leszerelt födővel, a 4. ábra a készülék függélyes met­szete, az 5. ábra a födő középrészének alulné­zete nagyobb léptékben és a 6. ábra egy részletet mutat. A készülék az elárusítók számára való három (2, 3, 4) fiókkal ellátott (1) szek­rényből áll, mely még az aprópénz szá­mára az (5) fiókkal van ellátva. A szek-

Next

/
Thumbnails
Contents