75317. lajstromszámú szabadalom • Készülék gázelemzőkészülékeken a zérusvonal megállapítására

Megjelent 1919. évi október hrt 25-én. \ MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75817. szám. VII f. OSZTÁLY. Berendezés gázelemzőkészülékeken a zérus-vonal megállapítására. SVENSKA AKTIEBELAGET MONO CÉG STOCKHOLMBAN. A bejelentés napja 1918 szeptember hó 30-ika. Elsőbbsége 1917 november hó 29-ike. Gázelemzőkészülékekben a gázkeverék összetételének megállapítása céljából az az eljárás szokásos, hogy elsősorban meg­vizsgáljuk a gázelemzőkészüléket, vagyis levegőt vagy valamely semleges, azaz olyan gázt bocsátanak beléje, amelyet az illető abszorbeálóanyag nem nyel el, ami­kor is a gázelemzőkészüléknek azt kell megadnia, hogy a levegő vagy az illető semleges gázkeverék abból a gázból, mely ha jelen volna, elnyeletnék, 0 százalékot tartalmaz. Emellett a gázelemzőkésziülé­ket az úgynevezett légvonalra szabályoz­zák be. A készülék ekkor.kész oly gázke­verékek elemzésére való használatra, me­lyek az elemzendő gázalkatrésznek vala­mely mennyiségét tartalmazzák. A zérus­vonalnak ily módon való megállapítása azonban nagy nehézségekkel jár, mivel először mindig arról kell meggyőződnünk, hogy a gázelemzőkészülék első mérőedé­nyében megmérendő gáz semleges-e és nincsen-e részben oly gázzal keverve, amelyet az abszorbeálóedény elnyelhetne. Mielőtt a zérus-vonalnak bizonyos megál­lapítását eszközölhetnők, arról kell tehát elsősorban meggyőződnünk, hogy az első mérőedény és az ettől az abszorbeáló­edényhez haladó vezeték valamely neu­trális gázzjal alaposan ki van-e mosva? Föl kell ennélfogva tételeznünk azt, hogy a gázelemzőkészülék által eszközölt meg­állapítások egynehányat, különösen, ha önműködő gázelemzőkészülékekről van szó, helytelen és a zérus^vonalnak meg nem felelő. Ehhez járűl még az is, hogy, mihelyt neutrális gázt elemeztünk, a zé­rus-vonalat több, egymást követő elem­zésben regisztrálnunk kell, mielőtt teljes pontosságot érhetünk el a zérus-vonlai meghatározott helyzetét illetőleg. A máso­dik hátrányt azon nehézség képezi, hogy bármily viszonyok mellett pl. kazánhá­zakban, oxvgén számára való gázelemző­készülékeknél, ha a levegő nem neutrális hosszabb időn át, stb. neutrális gáz álljön rendelkezésre. Egy harmadik, tisztára szerkezeti nehézséget okoz a gázelemző­készüléknek kényelmes, átkapcsolása az elemzőállásból a zérus vonal megállapí­tására szolgáló kapcsolásba. A semleges és az elemzendő gázkeveré­kek nedvességi foka is gyakran eltérő, ami által a pontos megállapítás számára nehézségek keletkezhetnek. A jelen találmány célja már most az,

Next

/
Thumbnails
Contents