75316. lajstromszámú szabadalom • Gépfonalaknak motringokba való mercerizálása

Megjelent 1919. évi október hrt 25-é n. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 75816. szám. XlV/e OSZTÁLY. Gép ionalaknak motringokban való mercerizálására. GEBRÜDER SULZER A.-G. CÉG WINTERTHURBAN. A bejelentés napja 1918 április hó 29-ike. Elsőbbsége 1915 julius hó 7-ike. 01}' gépek fonalakban, motringokban való mercerizálására, melyek a fonalakat nemcsak impregnálják és leöblítik, ha­nem neutralizálják is anélkül, hogy a mótringokat a hengerekről le kellene venni, már ismeretesek. Ezen gépek azonban azzal a hátránnyal járnak, hogy mivel a hengereket különböző edények fölött el kell vezetni, aránytalanul nagy tért igényelnek és hogy az edényekben végbemenő üledékképződés következté­ben az ezekben lévő sav és lúg nem keve­rednek meg eléggé. A találmány szerint már most ezen hát­rányokat akként kerüljük el, hogy az impregnáló és a neutralizáló edény, több vízszintesen egymás mellett fekvő mo­tringhenger alatt akként forgathatóan vannak ágyazva, hogy azok fölváltva len­díthetők a hengerek által vízszintesen megtartott motringok alá és hogy az impraegnáló edény egy átfolyatóhoz csat­lakozó kifolyatóval oly csatornát alkot, melybe az impregnáló edény ellendítésé­nél tartalmát kiüríti. A fonalakat ekként anélkül, hogy a hengerek helyükből ki­mozdíttatnának, a különböző edényeken át lehet vezetni; a fonalakat kifeszített ál­lapotukban magában a gépben lehet rög­tön az impregnálás és leöblítés után neutralizálni is. A mellékelt rajzban a találmányt kén pező gép példaképen egy foganatosítása alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a gépnek oldalnézete az impregnáló edénynek működési állásá­ban. A 2. ábra a gépnek oldalnézete a neutralizáló edénynek működési állásá­ban. A 3. ábra az impregnáló edénynek hosszmetszete. A 4. ábra fölül nézete. Az 5. ábra metszet a 3. ábrának 5—5 vonala szerint. . A 6. ábra a neutralizáló edénynek hosszmetszete és egyes részleteknek né­zete. A niotringoik ismert módon vannak az (a) és (b) hengerek vagyis a motringhen­gerek köré fektetve (1. ábra), melyek a működési állásban annyira el vannak egy­mástól távolítva, hogy a rajtuk lévő motringok ki vannak feszítve. A henge­rek, ezen állásukban, tetszőleges módion forgattatnak, miáltal a fonalak a minden­kor a hengerek alatt lévő edényen és az ebben lévő folyadékon átvezettetnek.

Next

/
Thumbnails
Contents