75305. lajstromszámú szabadalom • Mozdonyokhoz való kenőberendezés

Megjelent 1919. évi október hrt 25-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75805. szám, V/0. OSZTÁLY. Mozdonyokhoz való kenőberendezés. ALEX. FRIEDMANN CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 1918 szeptember hó 10-ike. A jelen találmány mozdonyokhoz való kenőberendezésre vonatkozik, melynél a mozdony hajtóműve által mozgatott ke­nőszivattyú segélyével szállított kenő­olajat a fogyasztási helyre való eljutása előtt a kazángőz szétporlasztja. Ellentét­ben az eddig ismert ilyen fajtájú beren­dezésekkel itt a szétporlasztott olajat olyan mennyiségekben vezetjük a fo­gyasztási helyre, mely mennyiségek füg­getlenek a fogyasztási helyen uralkodó ellennyomástól, hanem csupán a gép for­dulatszámától függnek. Ezzel a berende­zéssel tehát a mozdony kenését igénylő részei pl. gépnek állomások előtt való járásakor a gép fordulatszámának megfe­lelően ugyanannyi olajat fognak kapni, mint az állomásokból való elinduláskor. Az eddigi olajszétporlasztó berendezések ezt a hatást nem biztosítják. A jelen ta­lálmány értelmében azáltal érjük el ezt az eredményt, hogy a kenőszivattyúból jövő valamennyi olajvezeték mindenek előtt egy folytonosan változatlanul ma­radó gőznyomás alatt álló kamrába tor­kol, melyből az olajat gőzáram juttatja el a fogyasztási helyre. A kamrában ural­kodó nyomás azáltal marad folytonosan azwnos értéken, hogy a kamrába áramló kazángőz beáramlási nyílása jóval na­gyobb, mint az olajnak a fogyasztási he­lyekre való kiáramlási nyílása. A kenő­szivattyúból jövő olajvezetékek kisziva­tása tehát a fogyasztási helyen bekövet­kező nyomás csökkenéskor, vagy ott föl­lépő vákuum esetén ki van zárva és így a kenőszivattyúból esetről-esetre a kam­rába vezetett olaj a fogyasztási helyen uralkodó nyomásoknak megfelelően na­gyobb, vagy kisebb sebességgel, de min-5 díg egész mennyiségben szétporlasztva jut a fogyasztási helyre. A mellékelt rajzon: az 1. ábra a kenőberendezésnek a mozdo­nyon való elrendezését mutatja, a 2. ábra a szétporlasztó berendezés hossz­metszete és a 3. ábra annak függélyes keresztmet­szete. Az olajszétporlasztó berendezés az (a) gőzkamrából áll, melyet a (b) gőzveze­ték táplál kazángőzzel. Ebből a kamrából egyes (c, cl, c2) kamrák ágaznak el, me­lyek (il, i2, i) nyílásokon át a fogyasz­tási helyekhez vezető (f, fl, f2) csövek­kel vannak összekötve, mimellett az (i, il, i2) nyílások áteresztő keresztmetszete jó­val kisebb, mint ama (d, dl, d2) esator-

Next

/
Thumbnails
Contents