75292. lajstromszámú szabadalom • Eljárás süvegalkú üreges testeknek bádoglemezből való előállítására

Megjelent 1919. évi október hó 20 áii. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75292. szám. XVI/d. OSZTÁLY • -Eljárás süvegalakú üreges testeknek bádoglemezből való előállítására. bayerisches hüttenwerk, fritz neumeyer a.-g. cég nürnbergben. A bejelentés napja 1918 október bó 28-ika. Elsőbbsége 1916 november hó 6-ika. Jelen találmány tárgya süvegalakú üreges testeknek bádogtárcsákból való előállítására szolgáló eljárás. Az 1—7. ábrák által föltüntetett eljárás lényege abban áll, hogy megfelelően kiizzított, illetve lágy köralakú kicsiny tárcsákat sajtóban, vagy alkalmas más módon' iigy munkálunk meg, hogy a kis tárcsák csó­nakkúp alakját veszik föl, amint azt a mellékelt rajz 2. ábrája mutatja, amely­ben a kis tárcsa (a)-val van jelölve. Az anyag kezelésének ezen előzetes fo­kozata által azt érjük el, hogy a tulajdon­képeni süveg képzéséhez szükséges anyag csak kevéssé gvöngíttetik, vagyis vastag­ságát illetőleg csak kevéssé fog megvál­tozni, amely eset be nem következnék, ha a kis süveget közvetlen úton, tehát közbenső fokozatok nélkül akarnók saj­tolni. Ezen, a süvegalakú üreges testek előállításánál közbeiktatott előfokozat megakadályozza azt, hogy a következő sajtolási eljárás folyamán az anyag túl­ságosan vétessék igénybe és ennek kö­vetkeztében azt is, hogy a kis süvegek vagy azok szélei fölszakadozzanak. A 2. ábra értelmében előkészített (a) tárcsát a (b) mintába helyezzük, amely­nek középső része (c) hengeres csap, amelynek alakja az előállítandó üre­ges test alakjának felel meg. A minta külső (d) széle az (a) tárcsa szélein föl­felé túl ér úgy, hogy ezek a jelen meg­munkálás alkalmával ki nem térhetnek, az (e) kölyű furata pedig az (a) tárcsa vastagságával bővebb, mint a (c) csap átmérője. Ezen elrendezés folytán egy­idejűleg az anyag nyúlását is elkerüljük. Ezután az (e) kölyűt a sajtolandó (a) tárcsának ferdén lefelé irányuló fölüle­tein mozgatjuk végig, amely munkafo­lyamat által az anyagot befelé szorítjuk, és a (c) tövis vagy csap fölé hajlítjuk. Az 5—7. ábrákból látható, hogy miké­pen lehet a leírt eljárás segélyével oly fogaskerék áttételeket. előállítani, ame­lyeknél a tulajdonképeni (g) fogaskerék a (h) fogaskerékkel egy darabból készült. Ezen célra az (a) tárcsát elsősorban az 5. ábrában föltüntetett módon úgy csá­kózzuk ki, hogy a tárcsa közepéhez képest sugárirányban elhaladó (i) hasítékok képződnek, amelyeket a (k) bordák hatá­rolnak. Ezen tárcsát már most az előző, eljárás értelmében kezeljük tovább, ami által a 6. és 7. ábrákban föltüntetett fo-

Next

/
Thumbnails
Contents