75284. lajstromszámú szabadalom • Egyesített főző és fűtőkészülék

Megjelent 1919. évi október hó gO-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75284. szám. Uh. OSZTÁLY­Egyesitett főző- és {ütőkészülék. cassinone sándor vezérigazgató bécsben A bejelentés napja 1919 február hó 1-je. Elsőbbsége 1918 iprilis hé 8-ika. Lakások, különösen kis lakások, melyek egy rendes szobából, egy kis szobából és konyhából állanak, hacsak a házban nin­csen központi fűtés, oly módon fűtetnek, hogy mindegyik helyiség külön kályhát kap. Minthogy ezenkívül a konyhában takaréktűzhelyre van szükség, télen ily kis lakásban legalább két, de esetleg há­rom tüzelést kell ellátni. Ezt a nagyon kö­rülményes és időtrabló munkát többnyire úgy kerülik meg, hogy a kályhákat, noha nincsenek erre a célra szerkesztve, főzésre használják, vagy a konyha és lakószobák közti ajtókat nyitva tartják, hogy így, ha ugyan tökéletlenül is, a szobák fölmele­gedését érjék el. Ennek a szakszerűtlen kezelésnek következménye azután a tüze­lőanyag tökéletlen kihasználása, tisztáta­lanság, egészségügyi hátrányok, valamint a kályhák és tűzhelyek gyors elromlása. Jelen találmány célja a föntiemlített hátrányokat kiküszöbölni, egyúttal egy­szerű tüzelést és egyszerű főzést csak egyetlen tűzhellyel és pedig a konyhában levővel elérni. Ezen találmány lényege abban áll, hogy a tűzhely, mint olyan, falaival, valamint füstcsöve, úgy amint a fütendő helyiségek emeletén fekszenek, a lakószobák fűtőké­szülékét képezi. A csatolt rajz a találmány tárgyának egy kiviteli példáját mutatja. Az 1. ábra függélyes, a 2. ábra pedig vízszintes metszet. A készülék a belső (K) szekrényből áll, melyben a tűzhely egyes réslzei, mint ros­tély, főzőlapok, sütőcsövek és vízmelegítő katlan be vannak építve; továbbá az (A) vasszekrényből, mely előbbit akként veszi körül, hogy a kettő között üres terek ke­letkeznek, melyek a fölmelegítendő szoba­levegő számára csatornák gyanánt szol­gálnak, végül a (H) fűtőkamrából az (R) kalorifercsővel, mely egyúttal a tűzhely füstcsöve. Az 1 tűztérben a rostélyon fejlesztett égési gázok először a 2. tűzhelylemez alá kerülnek, körüláramolják a sütőcsövet és a 4. hamutér alatt az 5. csatornán keresz­tül az (R) kalorifercsőbe jutnak, ahonnan a falazatban levő 6. kéményen át eltá­voznak. A szobák fűtése céljából fölmelegítendő levegő közvetlenül a padló fölött a 7. és 8. nyílásokon keresztül a 9- légcsatornába jut ós a (K) szekrény körül áramlik még pedig a nyilak által jelzett irányban, mi­által fölmelegszik ésl 10-nél, valamint 11-nél a kalorifercsövet körülvevő tulajdon­képpeni (H) légfűtőkamrába jut, ahol az

Next

/
Thumbnails
Contents