75250. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nitrogénvegyületeknek és kénnek termelésére égési gázokból

Megjelent 1919. évi október hó 20-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75250. szám. IV/h/1. OSZTÁLY. Eljárás nitrogénvegyületeknek és kénnek termelésére égési gázokból. RIEDEL ARTÚR MÉRNÖK KÖSSERNBEN (SZÁSZORSZÁG). A bejelentés napja 1916 november hó 15-ike. Sok, többé vagy kevésbé tökéletbs égé­seknek, vagy tüzeléseknek égési gázai kö­tött nitrogént tartalmaznak kénamonium, szabad ammóniák, szénsavas ammóniák stb. alakjában, azonkívül ként is elemen­táris és kötött alakban. Ezeknek terme- ] lése nemcsak gazdasági, hanem más ok­ból is ajánlatos. Ha azok pl. bányák égő liulladékhányójától erednek, akkor azok az ipartelep levegőjét megrontják és épen a nitrogén- és kénvegyületek járnak ártalmas következményekkel az egész­ségre. Másrészt azonban ezen gázok nitro­gén- és kéntartalmuk folytán igen. nagy gazdasági értékkel bírnak. A jelen talál­mány szerint már most az ily gázokból a nitrogént és ként azáltal vonjuk ki, hogy azokat magukban véve ismeretes gázlisz­­tílóanyagokkal benső érintkezésbe hoz­zuk. Az ily gáztisztító anyagokat eddig csak világítógáz, kokszkemencegáz és ha­sonló redukálógázok tisztítására használ­ták. amikor is a káros alkatrészek a tisz­títóanyagban maradtak vissza, miáltal időről-időre az anyag regenerálása vált szükségessé. Ezzel szemben a jelen találmánynál el nem éghető égési gázokról van szó. me­lyek magukban véve értéktelenek és-ame­­| Ivekből az értékes alkatrészek terme­­lendők. Habár azt kellett várni, hogy a forró oxidáló gázok, különösen nagy fölületek alkalmazásánál, a kiváló ként és a jelen­levő ammoniákot elégetik, ezen jelenség tényleg még sem következik be és ezen tényálláson alapszik jelen találmány. Sőt az el nem égő marad ékgázoknak a tisz­tító anyagon való áthaladásakor a kötött nitrogén és kén absorbeálása következik be, úgy hogy a gázok a tisztítóanyagon való átvonulás után a szabadba vezethe­tők. A jelen találmány szerinti eljárásnál az említeti absorbeáló folyamat igen elő­nyösen megy végbe azáltal, hogy a tisz­títóanyag külön regenerálása nem szüksé­ges és pedig azért nem, mivel a redukáló gázokkal ellentétben az el nem égő gázok-MDAMIftA'tf

Next

/
Thumbnails
Contents