75175. lajstromszámú szabadalom • Csapódó gyújtó a centrifugálerő által kiváltott több golyós biztosítékkal

- 2 -golyók mindegyike a gyújiotest egy-egy (a5) hornyába nyúlik, mely hornyok a biztosítógolyók vezetékeit alkotják, s a gyújtótest (a-3) üregének fenekén és az­üreget határoló (a4) karimába vannak ki­képezve, és a gyújtón sugárirányban el­rendezve. Az (a5) hornyoknak az (a2) furat és az (a4) karima között fekvő té­szének mélysége a golyók sugarával egyenlő, két-két szomszédos (a5) horony között lévő távolság pedig egynek kivéte­lével, mely nagyobb, egymassal teljesen egyenlő. Hogy a golyók a biztosító állásból az (a5) hornyok hatása alatt kiléphessenek, az (F) korong (f2) üregéből (2., 3. és 5—7. ábra). (f4) horony vezeti ki egész az i,F)~ korong kerületéig. Az (Í4) horony, meiy úgy mint az (a5) hornyok, a biztosítőgo­lyók vezetékéül szolgál, akként van ala­kítva, hogy (f5) fala lényegében érintő irányú legyen az (f2) iireg (f3) eléhez. Az (f4) horony ily módon bizonyos tekintet­ben érintő irányú az (f2) térhez, melyben a golyók biztosító helyzetükben fekszenek. Az (f4) horony mélysége a biztosítógo­lyók sugarával egyenlő. A gyújtó szállítása közben az (F) ko­rongot a (G) csék (1. és 2. ábra), mely az (F) korong (fő) kivágásába fogódzik, biz­tosítja elfordulás ellen (1. különösen a 3. ábrán). A (G) csék a gyújtó hosszanti ten­gelyével párhuzamos (a6) furatba (1. ábra) van eltolhatóan ágyazva és vala­mely lágy fémből (pl. sárgarézből) készült (H) pecek által az eltolódás ellen bizto­sítva (1. ábra). Az (F) korongnak a (G) csék által biz­tosított helyzeténél az (f4) horony belső vége a (K) golyó vezetékéül szolgáló (a5) horony belső végét födi (1. az (f4) horony­nak a 2. ábrán pontvonalasan ábrázolt helyzetét). A (K) golyó az (f4) horony eme helyzeténél a 2. ábrán látható helyze­téből az (a5) és (f4) horonyban annyira kifelé mozoghat, hogy végül is az (f4) ho­rony (f5) falára fekszik. A többi golyót azonban a szállítási helyzetben lévő (F) korong a biztosító állásban tartja úgy, hogy a gyújtószög előrecsapódását meg­gátolják. Lövésnél először is a (G) csék tolódik el a tehetetlenség hatása alatt egészen az (a6) furat fenekéig, miközben a (H) pe­ceknek benne lévő részét lenyírja. Közvet­lenül ezután a (K) golyó is — ha az előbb meg nem történt volna, — a centrifugál erő hatása alatt a megfelelő (a5) és (f4) horonyban annyira kifelé mozog, míg az (f4) horony (f5) falát nem éri. Ettől a pil­lanattól kezdve az (F) korongot a (K) golyó az (A) gyújtótesthez viszonyítva az (x) nyíl (2. ábra) irányában forgatja. A korongnak ezt a forgását az idézi elő, hogy a (K) golyó a centrifugálerő hatása alatt az (a5) horonyban a jelzett álláson túl törekszik mozogni és ezenközben az (f4) horony (f5) falára — úgy mint a víz a turbina lapátjaira - nyomást gyakorol. Ennek következtében az (f4) horony az (a5) oronyhoz viszonyítva előbb az 5.. az-I után a 6. ábrán látható helyzetbe jut, mely helyzetnél a (K) golyót vezető (Í4) horony külső széle födi az (a5) hornyot, a (K) golyó elhagyja az (F) korongot és az (a5) horonynak az (a4) karimában lévő ré­szébe lép át. Az (f4) horonynak eme jel­zett állásánál a belső vége éppen a (KI) golyóhoz tartozó (a5) hornyot érte el, te­hát a (KI) golyó a centrifugál erő hatása alatt az (a5) és (f4) horonyban kifelé mo­zoghat és az (F) korongot az (x) nyíl irá­nyában forgathatja. Ugyanez a folyamat megy végbe az összes (K2, K3 . . . K6) golyóknál, melyek ép úgy, mint a (K és KI) golyók,, egymás után hagyják el biz­tosító állásukat. Mikor a (K6) golyó is ki­lépett a gyújtószög pályájából (7. ábra), a biztosítás megszűnt és a gyújtó műkö­désre alkalmassá válik, ez azonban hosz­szabb időt vesz igénybe, mert a golyóknak a biztosításból való kilépését az (F) ko­rong szabályozza. Eme leírásnál figyelmen kí-vül hagyjuk azt, hogy az (F) korong és a biztosító­golyók tehetetlensége is érvényesül a lö­vedék mozgása közben, de ez a hatás a

Next

/
Thumbnails
Contents