75152. lajstromszámú szabadalom • Eljárás puskapor és lövegpor előállítására

Vlegjelent 1919. évi szeptember hó 27-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75152. szám. xix/g. OSZTÁLY. Eljárás puskapor és lövegpor előállítására. VEREINIGTE KÖLN-ROTTWEILER PULVERFABRIKEN CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1906 julius hó 26-ika. Elsőbbsége 1903 december 11-ike. Puska- és lövegporoknál sok esetben kívá­natosnak mutatkozott, hogy lövésnél a torko­lattűz korlátoztassék, illetve egészen elma­radjon. E végből szükséges a lőporok égési hőmér­sékleteit tetemesen mérsékelni és a lövésnél keletkező égési gázok gyúlási hőmérsékletét csökkenteni. Ezen célt eddigelé akképen ér­ték el, hogy ezen porokhoz indifferens anya­gokat, mint pl. vazelint, kámfort stb. adtak. Nitrocellulózból és nitroglicerinből álló lő­porokhoz már ezelőtt is adtak indifferens anyagokat, így pl. vazelint a 19773/1900. sz. angol szabadalom szerint. Vazelinnek magában való hozzáadása által azonban ^em érjük el azt az eredményt, melyet a jelen találmány szerint készített vazelin és bikarbonat elegy­gyel elérünk. Ugyanez áll a 298/1891. sz. angol szabadalmi leírás által ismeretessé vált magnéziumkarbonát hozzáadására nézve is. Igen magas égési hőmérséklettel biró lőpo­roknál, így pl. a nitrocellulóz-nitroglicerin pornál a jelzett cél elérésére olyan nagy mennyiséget kell ezen indifferens anyagokból hozzáadnunk, hogy ezáltal ezen lőporok bal­lisztikai teljesítményei annyira leszállíttatnak, hogy azoknak gyakorlati értékesítése lehetet­lenné ^álik. Mi már most azt találtuk, hogy csekély menyniségű alkálibikarbonát hozzáadása ezen porokhoz lehetővé teszi, hogy a torko­lattűz elhárítása céljából hozzáadandó indif­ferens anyagok mennyiségét akképen mérsé­keljük, hogy a lőporok, dacára ezen hozzá­adásnak, még teljesen megfelelnek a ballisz­tikai követelményeknek. Kísérletek azt bizonyították, hogy körül­belül 1—2% alkálibikarbonát (nátriumbikar­bonát) és 5% indifferens anyag (vazelin) hoz­záadása kb. 75% nitrocellulózhoz és 25% nitroglicerinhez elegendő arra, hogy torkolat­tűztől mentes lőport kapjunk. Azon előnyön fölül, hogy a torkolattűz el van hárítva, ezen lőporok ínég magasabb sta­bilitással is bírnak. Kitűnt, hogy ezen lőpo­rok, ha több esztendeig 50° C-nyi hőmérsék­letnél raktározva vannak, még mindig teljeí­sen stabilek maradnak. Azon kellemetlen hatások, melyeket alkáli­karbonátnak a nitrotestekhez való hozzá­adása előidéz, alkálibikarbonátnál nem lép­nek föl. Azon esetekben, midőn alkálikarbonátnak vagy indifferens anyagoknak vagy mindkettő­nek egyidejűleg való hozzáadása robbanó anyagokhoz ezelőtt ajánltatott, mindig rob- ,

Next

/
Thumbnails
Contents