75150. lajstromszámú szabadalom • Kettős gyújtó, melynek alsó gyúelegykorongját szerszám használata nélkül kézzel állíthatjuk be

Vlegjelent 1919. évi szeptember hó 27-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75150. szám. XIX/o. OSZTÁLY. Kettős gyújtó, melynek alsó gyúelegykorongját szerszám használata nélkül kézzel állíthatjuk be. RHEINISCHE METALLWAAREN U. MASCHINENFABRIK ABTEILUNG SÖMMÉRDA CÉG SÖMMERDÁBAN. A bejelen1 és napja 1902 jonias hó 6-ika. A találmány tárgya kettős gyújtó, melynek alsó gyúelegykorongját szerszám használata nélkül kézzel állíthatjuk be és melyre az a jel­lemző, hogy a gyújtótest fölső nyújtványa és a fölső gyúelegykorong között lévő, alsó végén kúpos, fölső végén hengeralakú hézag hengeres részében egy lágy anyagból álló hengeres gyűrű van könnyen eltolhatóan be­helyezve, mely gyűrű a lövésnél tehetetlen­sége következtében a hézak alsó, kúpalakú részébe szorul be, itt deformálódik és defor­málódásánál a gyúelegykorongokat szorosan egymásra és a gyútányérhoz szorítja, tehát azokat egymással szemben tömíti és egy­szersmind az elfordulás ellen is biztosítja. A csatolt rajzon a találmány tárgyát ké­pező kettős gyújtó két kiviteli alakjában lát­ható, nevezetesen az 1—7. ábra azt a kiviteli alakot mutatja, i melynél a gyújtótest és a fölső gyúelegy­korong között lévő fölső részén hengeralakú hézag alsó része csúcsával lefelé fordult kúpot alkotó hézagba megy át, míg a 8. ábrán lát­ható kiviteli alaknál a hézag alsó részét ellen­kező helyzetben lévő kúp alkotja. Az 1. ábra a kettős gyújtó nézete; a 2. ábra ugyanannak fölíilnézete; a 3. ábra metszet a 2. ábra A—B vonala sze­rint; a 4. ábra a hengeres (d) zárógyürű ama helyzetét láttatja, melyet az a lövésnél bekö­vetkező deformálódása után foglal el a gyúj­tóban; az 5. ábra a 3. ábra ,C—D. vonalán át vett metszet; a 6. és 7. ábra a zárógyűrű hosszanti met szete, illetve fölülnézete; végül a 8. ábra a kettős gyújtó egy második kivi­teli alakjának hosszanti metszete. Az 1—7. ábrán látható kettős gyújtónál a i gj'újtótest bizonyos (al) magasságon kúpo­sán van leesztergályozva. A fölső (b) gyú­elegykorong egy külső íölületén hengeres, belső íölületén pedig kúpos (c) toldattal vau ellátva, a gyúelegykorong és nyújtványának furata pedig oly módon van kiképezve, hogy a (b) gyúelegykorong és a gyújtótest között minden részén egyenlő széles hézag kelet­kezzék. Eme hézagban a lágy anyagból, például ón­ból, ólomból álló (d) gyűrű van elhelyezve, mely a lövés előtt a hézag hengeres részében foglal helyet és alsó szélével a kúpos <c), illetve (al) toldat fölső végére fekszik föl (1.

Next

/
Thumbnails
Contents