75108. lajstromszámú szabadalom • Csapódó illetve kettős gyújtó, lobbanó készítménnyel töltött és gyújtótesttel mereven kapcsolt robbantó csappantyúval bíró ürlövedékekhez

Megjelent 1919. évi szeptember lió 17-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75108. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Csapódó- illetve kettős gyújtó lobbanókészítménnyel töltött és a gyújtótesttel mereven kapcsolt robbantó csappantyúval biró ürlövedékekhez. RHEINISCHE METALLWAAREN & MASCHINENFABRIK ABTH. SÖiMMERDA CÉG SÖMMERDÁBAN. A bejelentés napja 1903 április hó 10-ike. A találmány tárgyát képező gyújtó a lobbanó készítménnyel töltött űrlövedékelknél eddig hasz­nált csapódó- vagy kettősgyújtóiktói aranyiban tér el, hogy az igen érzékeny robbantó csap­pantyú a lövedékben mozdulatlanul van elhe­lyezve, ellenben a robbantó csappantyú hatását a lövedék töltetre átvivő gyújtótöltet a lövedék­ben elmozdulhat, a lövés előtt a robbantó csap­pantyú alatt, ettől elkülönítve fek'szik és csakis a lövedék kilövése után tolódik az akikor végzett elmozdulásánál a robbantó csappantyú fölé. EJme leírt elrendezés miatt a lövés leiadásánál mozdu­latlan maradó igein érzékeny robbantó csappan­tyúnak idő előtt történő önkényes iöllobanásá­ntalk veszélye jóval kisebb mint az eddigi gyúj­tóknál. Hogy emez önkényes föllobbanás ellen további biztosítékaink legyenek, a robbantó csappantyú a gyújtótöltettel szemben egy biztosító test által van elzárva, $z pedig oly módon kiképezve, hogy a robbantó csappantyú nem kívánt, helyesebben időelőtti föllobbanásán ál deformálódjék és a gyújtótöltet és robbantó csappantyú között gáz­mentes elzáródást létesítsem. A biztosítótest de­formálódását az által segíthetjük elő, hogy a gyújtóban a deformált test befogadására alkal­mas üveget létesítünk. A csatolt rajzokon ábrázolt kiviteli alakoknál a csapódó gyújtóiknak vékonyfalú fémhüvelybe zárt gyújtótöltete a robbantó csappantyút előre csúszása következtében csakis a lövedék fölcsa­pódásáraál fogja körül, ellenben kettős gyújtók­nál a gyújtótöltet valiamely rugalmas közeg vagy más erő hatása alatt már kevés idővel a löve­dék kilövése után jut a föntebb jelzett haló ál­lásiba úgy, hogy a gyújtó shrapnel-gyújló mód­jára már a lövedék röpülése közben működésbe jöhet. Természetes, hogy a föntebb jelzett és a gyújtóitöltetet a lövedék becsapódása előtt a mű­ködési helyzetbe toló berendezést ugyanígy le­hetne a csapódó gyújtónál iis alkalmazná. A fém­hüvelybe zárt gyújtótöltetet mindkét gyújtónál az elreteszelő gyűrű fölött kiképezett gyűrűalakú horonyba sajtolt gyúelegy mindaddig a hátsó helyzetében rögzíti, míg ez a gyúelegy le niem égett, vagyis míg a lövedék pályája egy bizo­nyos részét meg nem tette. A csatolt rajz 1—16. ábráján a találmány tár­gyát képező, időelőtt történő gyújiáts elltem biz­tosított csapódógyújtó van ábrázolva, nevezete­sen: az 1. ábrán a gyújtó hosszanti középvonalán át­menő sík szerint metszetben látható. A 2. ábtia hasonló metszet, melynél a metszési sík az 1. ábra síkjára merőleges, a 3. ábra metszet az 1. ábra I—I. és a 4. ábra a 2. ábra II—II. vonala szerint míg az

Next

/
Thumbnails
Contents