75081. lajstromszámú szabadalom • Eljárás biztonsági robbantószerek előállítására

Megjelent 1919. évi szeptember hó 17-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75081. szám. XIX/g. OSZTÁLY. Eljárás biztonsági robbantószerek előállítására. BICHEL KERESZTÉLY EMIL MÉRNÖK HAMBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 május hó 4-ike. A biztonsági robbantószerek előállítása és biztonságuk fokozása céljából ammoniumsó­­kat, mint például ammonium-oxalatot, ammo­­nium-acetatoti, ammonium-szulfátot, aramo­­nium-kloridot és más sókat is sikerrel alkal­maztak. Ezen keverékek azonban a kitűzött célnak nem feleltek meg mindnyájan egyenlő sikerrel, sőt közülök néhányan káros befo­lyással voltak az utófüstre, ami használat al­kalmával oly hátrányosan válik észrevehe­tővé, hogy a biztonság tekintetében elért elő­nyök semmi hasznot sem nyújtanak. Ennélfogva a nevezett sókhoz kálium- vagy nátrium-nitrátot kellett adni, hogy az utófüst megjavuljon és a hőmérsék csökkenése siker­rel kihasználható legyen. Igen alkalmas pél­dául az ammoniumklorid és a nátriumnitrát, mely anyagok fölbomlás alkalmával konyha­sót adnak s egyfelől a robbantószer hőmér­­sékét leszállítják, másfelől pedig nem fejlesz­tenek a lélegzésre ártalmas gázokat. Azon megfigyelés, hogy a szóba jövő ma­gas bomlási hőmérsékeknél az ammonium­klorid és nátriumnitrát nátriumkloriddá ala­kulnak át, mely ezen magas hőmérsékeknél gőzalakú lesz és azután mint konyhasó újból kiválik, arra vezetett, hogy megkíséreljék, vájjon a nátriumklorid és az alkáliák vagy földalkáliák egyéb kloridjai hozzákeverhe­­tők-e a robbantószerekhez azon célból, hogy a hőmérséket leszállítsák és kedvező utó­­fiistöt létesítsenek. Ezen kísérletek kedvező eredmnnyel jártak, amennyiben kitűnt, hogy a nátriumklorid és az alkáliáknak vagy föld­­alkáliáknak egyéb kloridjai éppen úgy alkal­mazhatók, mint azon sók, melyek átalakulás alkalmával nátriumkloridot adnak. Hogy a két eljárás közül melyiket választ­juk, az azon tekintetektől függ, amelyeket a robbantószer mechanikai struktúrája — nehéz­sége, töltényezhetősége és egyéb körülmé­nyek — előírnak. Bizonyos körülmények kö­zött előnyös lehet például közvetlenül nátrium­kloridot hozzákeverni, más körülmények kö­zött pedig ajánlatos ammoniumklorid és ná­trium-, illetve káliumnitrátot alkalmazni. Jelen találmány előnyös voltát nehány használatban levő nem biztonsági vagy nem eléggé biztos robbantószeren mutatjuk be. 1. Donarit, összetétele: 80.0% ammoniumnitrát, 12.0% trinitrotoluol, 4.0% liszt, 3.8% nitroglicerin, 0.2% kollodiumgyapot. Donarit egyedül 95% „ + 5 ' % 90% „ + 10 % + 5. 86% „ + 8 Biztonság: 87 g. ammoniumklorid 125 ,i 250 „ « ) nátrumnitrát 425

Next

/
Thumbnails
Contents