75053. lajstromszámú szabadalom • Védőberendezés hevederes serlegművek számára

lításáról gondoskodjék. Ezen célból a fej­­korong a közök hagyásával egymás mellett fekvő (10 11) félrészekböl van összeállítva, melyek köziil az egyik (10) félrész közvet­lenül a tengelyre van fölékelve és megfelelő hosszúságú (12) aggyal van ellátva, amelyre a másik (11) korongfél van ráerősítve. A két korong koszorúja egyforma szélességű és a köztük levő távolság egy keskeny (13) laza korong által van kitöltve, mely a (12) agyon tengelyirányban eltolhatlanul, de elforgat­hatóan van ágyazva. A (13) korong külső átmérőjére nézve a (10, 11) korongoknak felel meg, melyekkel együtt a (4) hevedert alá­támasztó közös koszorút képezi. A laza (13) korongnak a (11) korong bel­sejébe a kerülethez közel nyúló (14) széle belső fogazással van ellátva, amelybe a (15) liomlokkerék kapaszkodik, melynek rövid (16) tengelyén, a (11) korong (17) szemöl­csében talál ágyazást. A (16) tengelyen a (17) szemölcs másik oldalán még egy másik (18) kerék is van megerősítve, mely egy külső fogazással ellátott, a (11) koronggal azonos tengelyű (19) homlokkerékbe kapaszkodik. Ezen homlokkerék ülése a (11) korong agyán van és azon tengelyirányában eltolható. Ezen eltolhatőság nagysága a (12) agy külső végén megerősített (20) gyűrű széle által van hatá­rolva. A (19) kerék agyfuratában van a csa­varvonalalakú (21) horony alkalmazva, amelybe a (11) korong agyán megerősített (22) pecek kapaszkodik. A (19) homlokkerék (19) agya ezek szerint egy görbületi korong föladatát teljesíti. Ezen célból kívül (23) széllel van ellátva, amelyre a (3) fejtengely­hez párhuzamosan vezetett, szabályozható rúgóhatás alatt álló (24) rúd nyomást gyako­rol. Tőle kezdeményezhetők a mozgások, melyek a serlegművet hajtó berendezés ki­kapcsolására irányulnak, amint a heveder csúszása vagy siklása beáll. Lehet pl. a (24) rúd végéhez a (25) emelőt csuklósán hozzácsatolni, melynek szabad vége a (26) csapban lenghet és mely a (27) csap, valamint (28) csúszógyűrű útján egy fogas kapcsolás egyik (29) felét befolyásolja, mely a (3) tengely (30) hosszabbításán ten­gelyirányban eltolható, de el nem forgatható. A kapcsolás másik (31) fele kikapcsolt álla­potban a (30) tengelyhosszabbításon lazán elforgatható. Amint a kapcsolás két félrésze egymásba kapaszkodik, a (31) kapcsolófél a (3) tengely forgásában résztvesz. és mozgá­sát a (32, 33, 34) lánchajtás útján a? helyt­állóan ágyazott (35) tengelyre viszi át, mely a maga részéről a (37) kúpkerekek útján a (36) tengelyt hajtja; ez (38)-nál van ágyazva és a vele kapcsolatos (39) fogaskerék útján a (41) .szíjeltoló (40) fogasrúdjára hat, mely (42)-ig a (7) hajtótengelyhez párhuza­mosan van vezetve. Rendes üzemben, azaz ha a heveder nem csúszik, a (10, 11, 13) korongok kerületi sebessége azonos. Ha azonban a (4) heveder csúszni kezd, akár azért, mert megnyúlt, akár mert a szállítandó anyag a serlegmü fölvételii helyén összehalmozódott, akkor a (10, 11) fejkorongok a (3) tengellyel továbbforognak, míg a laza (13) korong visszamarad. Ennek az a következménye, hogy a (15) fogaskerék a (14) fogaskeréken legördül, ami által a (16) tengely a (18) fogaskerékkel és ezúton a (19) fogaskerék is elforgattatik, mely most már a csavarvonalalakú (21) ho­ronyban a (22) pecek által vezetve, tengely­irányban kifelé tolatik el, míg végül a szaka­dozott vonalakkal jelzett végső állást fog­lalja el. A (19) fogaskerék ezen eltolási mozgása a (24) rúd és a (25) emelő útján a (29, 31) kapcsolásra vitetik át, mely ezáltal bekap­­csoltatik. Ének folytán a (32, 33, 34) lánc­­hajtómű is működésre jut és a forgó mozgást a (37) kúpkerekek és a (39, 40) fogasrúd­­hajtómű közvetítésével a (41) szíjeltolóra viszi át, mely a hajtószíjat az ékelt (8) korongról a laza (9) korongra tolja és ezáltal a serlegmü (3) tengelyét megállítja. Oly serlegműveknél, melyek közvetlenül fogaskerekek által egy motortól hajtatnak, a (29, 31) kapcsolás forgó mozgása indítóra vagy kapcsolóra vihető át, hogy ily módon a motort megállíthassuk és ezzel a serlegmű tengelyének mozgását beszüntethessük. Aszerint, hogy mikép választjuk a (19) homlokkerék agyában levő (21) korong emel­kedését, a kikakpesolást úgy lehet elrendezni,

Next

/
Thumbnails
Contents