75051. lajstromszámú szabadalom • Gép töltényhevederek töltésére

Megjelent 1919. évi szeptember hó 17-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75051. szám. XIX'c. OSZTÁLY. Gép töltényhevederek töltésére. FRITZ MANN CÉG SUHLER-NEUNDORFBAN. A bejelentés napja 1918 szeptember hó 10. Elsőbbsége 1918 május hó 30. A találmány tárgyát képező, töltény­­hevederek lökésére való gépei a következő 1 észletszerkezetek jellemzik1 A tölténylő ­cséi" töltényvezető csatornája a töltény­­rázón alkalmazott két emelőnek a töl­csérbe kapaszkodó toldatai állal a tölcsér­ben lévő töltények ellenében mindaddig elzáratik. míg benne még töltény vagy pe­dig a tői lény lökőcsapszög ezen töltény­­bevezetőcsatornán beliil van. A tökényhe­­vedert viselő dob továbbkapcsolását köz­vetlenül a lökőcsapszög végzi, melyet egy csakis függőleges síkban kilendíthető kéziemelővel mozgatunk ide-oda. A tölténylökőrudat a tölténynek a heve­derbe való belökése után zárókilincs arra kényszeríti, hogy a beverető csatornából oldalt kilépjen és az csak az ellenkező ol­dalon léphet ismét be. A tölténydob kapcsolata olykép történik, hogy a kapcsolandó tölténydob még akkor is fogva van és a kellő helyzetbe jut, ha az külső behatás folytán a meglévő mozgás­téren túlforgott volna. Végül a hevedertágítótü rugalmas csap­szög révén úgy van a géppel összekötve, hogy szerszám nélkül vehető ki a gépből és helyezhető abba be. Ismeretesek már töltényhevederek töl­tésére való oly gépek, melyeknél a dob, meiy fölölt a heveder elmozog, oly eszköz segélyével íorgattatik, mely a töltényt a hevederbe belelöki azáhal, hogy ez az eszköz egyenesvonalú előrehaladásának végén el íorgattatik. Ismeretesek továbbá oly gépek, melyek nél a lievederdob a kerületén elrendezett zeg-zúgos bevágások' által, melyekbe ru­galmas kilincs kapaszkodik, azáltal forgat­ta tik, hogy- a töhénylökőrudat mozgató kézi emelő oldalt lendíttetik. Vannak azonkívül oly gépek, melyeknél a hevederdobot kapcsolófogas emelő moz­gatja, melyet egy fölötte elmozgó és rézs­útos vezetésekkel bíró csúszósín mozgat. Végül ismeretesek oly gépek, melyeknél a hevederdob forgatását egy az alapleme- 7en alkalmazott kapcsolófog végzi akkor, mikor a gép egész tokja a hevederdobbal fölötte eltolatik. Mindeme ismert gépek azzal a hátrány­nyal bírnak, hogy a hevederdob tovább­vagy visszakapcsolható akkor is, ha a működtető emelő hamisan kezeltetett anélkül, hogy töltény került volna a he­vedertáskába, vagy ily gépeknél esetleg

Next

/
Thumbnails
Contents