74988. lajstromszámú szabadalom • Repülőgép hordfölületébe beépített motorhűtő

Megjelent ID 19. évi augusztus ho 30-áu. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74988. szárú. V/h. OSZTÁLY. Röpülőgép hordfölületébe beépített xnótorhűtö. ÖSTERREICHISCHE DAIMLER MOTOREN A.-G. CÉG BÉCS-ŰJHELYEN. A bejelentés napja 1918 március hó 4-ike Elsőbbsége 1917 március hó 8-ika. A jelen találmány röpülőgépmótorok­hoz való, a röpülőgép hordfölületeibe be­épített hűtőre vonatkozik. Az ilyen hű­tők rendszerint két külön részből álla­nak, nevezetesen: a hűtővíztartályból és a tulajdonképeni visszahűtőberende­­zésből, mely utóbbi csővezetékkel van összekötve a hűtő víztartály lyal. A találmány szerint a hűtővíztartály, a hűtő hosszirányában haladó keskeny szekrény gyanánt, közvetlenül a hűtőre van fölillesztve és a hűtő víztereivel egész hosszában összekötve. Ezáltal, a víztartály és a hűtő külön összekötőcső­veinek elmaradása mellett, többszörös összeköttetés létesül a kettő közt, mikor is torlódások föl nem léphetnek és en­nek további folyományaként, a légellen­állási viszonyok is kedvezőbben alakul­nak. A mellékelt rajzon egy ilyen hűtő van bemutatva az 1. ábra oldalnézetben, részben a hossz­középvonalon keresztül vezetett met­szetben, a 2. ábrán keresztmetszetben és a 3. ábrán fölülnézetben. Az (1) hűtőt, mely a röpülőgéphord­­fölület keresztmetszetalakjának megfe­lelően, alsó óldalán homorúan, fölső ol­dalán pedig domborúan van alakítva, mellső és hátsó oldalán két (2) cső tartja a (3) csőbéklyók útján. A hűtő az ismert méhkashűtők módjára van kiképezve. Emellett az egymással párhuzamosan elrendezett és végeiken távolságtartó drótok behelyezésével összeforrasztott (4) prizmatikus csövek, melyeknek egy­mással szemköztfekvő falai keskeny (5) csatornákat (2. ábra) képeznek a hűtőfo­lyadék befogadására, mint az 1. ábrán látható, a röpülőgép hossztengelyében alulról fölfelé ferdén és hátrafelé halad­nak, hogy a levegő keresztüláramlását a (4) csöveken a röpülés közben lehetővé tegyék. A résalakii (5) vízcsatornák, elül és hátul, egy-egy az egész hűtő szélessé­gére terjedő (6), ill. (7) gyíijtőtérbe tor­kolnak, melyekhez (8) és (9) csőnyulvá­­nyok csatlakoznak a hűtővíz be- és ki­vezetésére. Minthogy a csőrendszer a hűtő mellső faláig ér, abban a (8) beve­zető csőnyulvány számára kivágás van kiképezve az (a) és (b) méretekben. IDAMIBA'S

Next

/
Thumbnails
Contents