74979. lajstromszámú szabadalom • Árbóc talapzatvédő hornyolt betoncsőből

Megjelent 1919. évi augusztus hó 30-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74979. szára. Vll/j. OSZTÁLY. Árboctalapsatvédő hornyolt betoncsőből. SCHERBICHLER RICHARD ELEKTRO- ÉS GÉPTECHNIKUS FELDBACHBAN. A bejelentés napja 1918 augusstus hó 22-ike. Jelen találmány célja faárbocoknak és faosz­lopoknak stb. a tálaljból a levegőbe Való átme­net helyén rolhadás ellen való megvédése és ezen helyen, mint amely hajlításra leginkább igénybe van véve, mechanikai úton való erösbí­­tése; ezenkívül már rothadni kezdő árbocoknak további rothadástól és az ezáltal okozott eltű­réstől való megmentése. A találmány célja to­vábbá nagyobb nyomásfölület (keresztmetszet) elérése és ennek folytán faoszlopoknak szélnyo­más és dróthúzás által okozott (különösen iá­­gvabb talajnál figyeldmbc veendő) sugárirányú eltolódás ellen nagyobb szilárdság elérése Tökéletesen impregnált árbocokat, illetve fa­oszlopokat sokféle ok miatt gyakran nem lehet alkalmazni. A veszélyeztetett helyen részben kátrányozás, égetés stb. által való részleges konzerválás tökéletlen és csak rövid időre ha­­tiálsos, mert ezen módszerek a célnak nem /egé­szen megfelelők (a lyukacsokba való be nem ha­tolás, a kátrány lehullásba, a megmerevedés után, a faszén lepattogzása stb.) Az árboobalapzatvédő a faárbocn ak a talaj fölszinétől kellő mélységre és magasságra tartó­san víz- és légmentes elzárást ad és egyúttal a hajlításra leginkább igénybe vett helyen mecha­nikai erősbítést, valaknint a fölső talajrétegben jelentékeny keresztmetszet (nyotaásfölület) meg­­nlagyobbítást. Az árbocvédő alkalmazható új és régi, már megrongált faoszlopoknál'. A talál­mány szerint az árbocvédő kétrészű betoncsőből áll, amelynek két fele horony útján van össze­illesztve. A találmány tárgyának kiváló előnye az, hogy a betoncső, amely közötte és az árboc között rést hagy .szabadon a tömítő és fertőtle­nítő massza befogadására, nem oxidálódik, mint az a fémes (ólmozott vas) bádogcsöveknél rövid idő múlva bekövetkezik és miáltal az ily csö­vek által nyújtott védelem ¡megszűnik. A mellékelt rajzon az 1. ábra az árböcvédővel ellátott faárbocot ke­resztmetszetben, ia 2. ábra oldalnézetben és a 3. ábra a védőn át vett hosszmetszetben mu­tálj Az (f) faárboc körül (2. és 3. ábra) az (i) talajréteget szilárd vagy laza talajviszonyoknak megfelelően sekélyen vagy mélyebben kiemeljük, ezután az árbochoz az (a) betoncsőfelet illeszt­jük hozzá (1. ábra), a másik (b) felet fölülről hosszában a (c) csőhoronyba toljuk le, mire a két (a) és (b) fél szilárd egészszé lesz. Az (a, b) csövet most úgy állítjuk be, hogy közötte és az (f) faoszlop között körösikörül megközelítően egyenlő rés maradjon, ajmelyet az (e) tömítő és fertőtlenítő masszával (1. éls 3. ábra), pl. hideg vagy helyesebben forró kátránnyal völgy effélé­vel öntünk ki. A töltőmassza száraiz homokkal is keverhető. NYOMDAMI* A’4f

Next

/
Thumbnails
Contents