74956. lajstromszámú szabadalom • Zárt vasmagú átvivő

Megjelent 1919, évi augusztus hó 30-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74956. szám, VH/j. OSZTÁLY­Zárt vasmagú átvivő. SIEMENS & HALSKE A.-G. CÉG BERL1N-SIEMENSSTADTBAN. A bejelsmtés napja 19X8 szeptember hó 10-iks. Elsőbbsége 1917 december hó 5-ike. Zárt vasmagú olyan átvivők ismerete­sek már, melyeknek vasmagja egymásra ' rétegezett bádogcsíkokból áll. A vaszár­latot itt úgy létesítik, hogy a magot ké­pező bádogcsíkokat, melyek a maglyuk' ból megfelelő hosszúságokba kinyúlnak, ugyanazon számban a csévetest homlok­falain ellenkező irányok felé le- és a csévetest köpenyfölülete mentén vissza­hajlítják. Az egymással találkozó, ellen­tétesen irányuló bádogvégeket kölcsönö­sen átfödik és az egész áttevő körül, te­kercselt szalaggal szorosan egymásra nyomják. Az ilyen átvivő jó mágneses zárlatot biztosít ugyan, hátránya azonban, hogy igen kedvezőtlen külső alakú. Elő­ször is az átvivőt a csak két, de meg­felelően magas rétegben fölosztott bádog­csíkok nem lényegtelenül meghosszabbít­ják, azután pedig ez az átvivő nagyon hosszúkás össz keresztmetszetű is. Ez az utóbbi körülmény különösen akkor zavar, ha az átvivőt védő burkolattal (vas- vagy rézsüveggel) kell körülvenni, mely bur­kolat legegyszerűbben és legolcsóbban köralakú keresztmetszettel készíthető. A jelen találmány tárgya már most olyan, zárt vasmagú átvivő, mely a jó mágneses zárlat előnyét a legkisebb helyre szorított kiképzés előnyével egye­síti és melynek összkeresztmetszete egy­úttal tetszőlegesen hozzáidomítható a kör­alakhoz, vagy pedig bizonyos határokon belül más alakban is kiképezhető. A találmány lényege az, hogy a vas­zárlatot néhány olyan bádogcsík alkotja, melyeket laposan egymásra rétegezve, a vasmag homlokfölületeihez szorosan hozzányomunk. Ennek folytán a bádog­csíkok, számukhoz képest egy vagy több rétegben, egyenletesen oszthatók el az át­vivő egész kerületére ‘ úgy, hogy meg­közelítőleg köralakú összkeresztmetszetű köpenyes átvivőt kapunk. A találmány tárgyának egy foganatosí­­tási példája a mellékelt rajzon van be­mutatva és pedig az 1. ábrán tengelyirányú metszetben, a 2. ábrán oldalnézetben és a 3. ábrán homloknézetben. A hengeres átvivő (c) vasmagja egyes drótokból áll és ennek megfelelően kör­alakú keresztmetszetű lehet, ellentétben a fönt említett ismert átvivőtipussal, ahol a mag keresztmetszete négyszögletes. A (c) vasmag vagy drótköteg tengelyében (s) vasrúd van ágyazva, mely a (k) cséve­test, illetve a (c) vasmag homlokfolületei­­ből mindkét oldalon egy darabon kinyú­lik és végein csavarmenetekkel van el-i NYOMDAHIBA'*

Next

/
Thumbnails
Contents