74944. lajstromszámú szabadalom • Egységes lövedék gáztömítéssel előltöltő lövegek számára

Megjelent 1919. évi augusztus hó .'iO-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74944. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Egységes lövedék gáztömítéssel elöltöltő lövegek számára. GEBR. BÖHLER & C° A.-G. CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 1918 szeptember hó 23-ika. Elsőbbsége 1917 október hó 10-ike. Az elöltöltő lövegek hátránya a hátul­töltőkkel szemben abban áll, hogy a hajtó­töltésnek és a lövedéknek a csőbe való külön-külön bevezetése miatt a lövés gyor­sasága sokkal csekélyebb és a lövedék és csőfal közti tömítés igen tökéletlen. Ezen utóbbi körülmény folytán a lőporgázok energiájának nagy része veszendőbe megy, minek kisebb hordképesség és nagyobb hosszszórás a következménye. Különösen gyönge füstű lőpornál jutnak a föntemlített hátrányok érvényre. Ezzel szemben az elöltöltő lövegek sokkal egyszerűbb szer­kezetűek és csekélyebb a súlyuk, azonkívül tetemesen nagyobb a stabilitásuk, mivel a csőcsapok mélyebben fekszenek. Jelen találmány célja elöltöltő lövegek számára oly lövedéket létesíteni, mely egy­részt a lövedék és csőfal közti tökéletes tömítést teszi elérhetővé, másrészt a löve­dék és hajtótöltet egyidejű töltését engedi meg, tehát jól tömítő egységes lövedéket képez, melynek használatánál az elöltöltő lövegek föntemlített hátrányai ki vannak küszöbölve. E célból a hajtótöltet a tulajdonképeni lövedékkel egységes lövedékké van össze­kötve és a kettő közé egy tömítő eszköz van beiktatva, melyet a lőporgázok nyo­mása annyira kiterjeszt, hogy a lövedék feneke és a csőfal közti hézagot a csőből való kilépésig gázmentesen elzárja. A csatolt rajz példaképen ezen szerkezet egy célszerű kiviteli alakját mutatja. Az 1. ábra egy elöltöltő löveg csövén át vezetett metszet a behelyezett lövedékkel. A 2. és 3. ábrák a tömítőeszköznek a hajtótöltet meggyújtása előtti és utáni helyzetét met­szetben mutatják. A tulajdonképeni (E) lövedék sík (e) fenekén a (B) csavar segélyével egy kidom­borított (A) bádogtárcsa van megerősítve. Ez a tárcsa mindaddig, míg domborított állapotban marad, ugyanakkora átmérőjű, mint az, (E) lövedék, tehát elegendő héza­got hagy szabadon, hogy a lövedék a cső­torkolatba könnyen bevezethető legyen. A bádogtárcsa megerősítő csavarja egy­úttal arra is szolgál, hogy a (C) hüvelyben elhelyezett <D) hajtótöltést az (E) löve­déken megerősítse, miáltal lehetővé válik a lövedéket és a hajtótöltetet együttesen, egységes lövedék gyanánt a csőbe vezetni (1. és 2. ábra). A hajtótöltet meggyújtásának pillanatá­ban a lőporgázok nyomása a domborított (A) bádogtárcsára vitetik át, mely ezáltal a tulajdonképeni (E) lövedék sík (e) fene-

Next

/
Thumbnails
Contents