74933. lajstromszámú szabadalom • Szelepvezérlő szerkezet robbanási mótóro, különösen repülőgépek mótorai számára

Megjelent 1919. évi augusztus hó .'iO-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74933. szám. V/d2. OSZTÁLY. Szelepvezérlő szerkezet robbanási mótorok, különösen röpülögépek mótorai számára. RAPP-MOTORENWERKE MÜNCHEN G. M. B. H. CÉG MÜNCHENBEN* A bejelentés napja 1914 julius hó 13-ika. Elsőbbsége 1913 jnlias hó 23-ika. Repülőgépeknek motorainál, melyek igen nagy forgássebességgel bírnak, mind­eddig lehetetlen volt, a hengerben szüksé­ges nagy közepes nyomást fönntartani, mert a kibocsátó szelepek szeleptányérai­nak méretezésénél bizonyos maximális határokhoz. vagyunk kötve, melyeknek túllépésénél a szeleptányérnak izzás foly­tán való elhajlása oly könnyen bekövet­kezhetik, hogy a motornak üzembizton­ságáról szó sem lehet. Az ezen hátrány megszüntetésére eddig tett javaslatok a gyakorlatban nem váltak be, mert ezeknél vagy a kibocsátó szelep­nek löketét kellett megengedett mértéken túl megnagyobbítani, vagy pedig — ha a be- és kibocsátó szelepek vezérlésére kü­lönböző nagyságú és alakú bütyköket al­kalmaztak — a mótor súlya megnagyob­bodott. Ezeket a hátrányokat a találmány sze­rint azáltal szüntetjük meg, hogy ugyan­azon hengernek két egymással szemben fekvő be- és kibocsátó szelepeit két külön­böző nagyságú görgő és egy egyetlen, ezek között fekvő bütyök segélyével vezé­reljük, miáltal a kibocsátó szelepnek nyi­tási időtartama a görgők eltérő nagysága folytán meghosszabbíttatik anélkül, hogy a célszerűen megszabott löketet nagyítani kellene. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van föltün­tetve. Az 1. és 2. ábrák a szerkezetet oldal- és fö­lülnézetben mutatják. A 3. ábra a két vezérgörgőt és a bütyköt krb. valódi nagyságban tünteti föl és a szelepemelkedés görbéjének szerkesztési módját mutatja. A 4. ábra a szelepemelkedési görbéket egy­más fölé rajzolva mutatja. Az (al) vezérbütyökkel ellátott (a) ten­gely a két (b) és (c) görgő között fekszik. A (b) görgő a (d) lengési emeltyűn van elrendezve, mely az (e) kibocsátó szelepet vezérli, míg a (c) görgő az ezt hordó (f) lengési emeltyű útján a (g) bebocsátó sze­lepet működteti. Az 1. ábra, melyben az (a) tengelynek forgásiránya nyíllal van jelölve, a része­ket abban a pillanatban mutatja, melyben az (e) szelep záródik, míg közvetlenül ez­után a (g) bebocsátó szelep nyitódni kezd. Amint az 1. és 4. ábrákból látható, a (c) görgőnek átmérője, a szokásos módon, krbl. fél akkora, mint az (al) bütyök alap­körének átmérője, míg a (b) görgő, mely a

Next

/
Thumbnails
Contents