74897. lajstromszámú szabadalom • Jelzőberendezés több egymástól független jelzés átvitelére

Meg-jelent 1919. évi augusztus hó 18-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. szabadalmi leírás 74897. szám. Va/2. OSZTÁLY. Jelzőberendezés több, egymástól független jelzés átvitelére. SIEMENS & HALSKE A.-G. CÉG BERLIN-SIEMENSSTADTBAN. A bejelentés napja 1915 szeptember hó 7-ike. Elsőbbsége 1914 szeptember hó 22-ike. A jelen találmány több tetszőleges, <3lőre meghatározandó folyamat egymás­tól függetlenül történő jelzésének átvi­telére, pl. vasúti vonatoknak abban a sorrendben való bejelentésére szolgáló jelzőkészülékre vonatkozik, melyben'azok az állomásból kiindulnak. Az ismert ilyenfajtájú jelzőberendezé­sektől a jelen találmány tárgya lényegi­leg abban különbözik, hogy itt mind­egyik jelzésfajta számára egy-egy cso­port mozgatható kapcsolótag van elren­dezve és hogy e csoportok mindegyiké­hez egy beállítórendszer tartozik, mely a jelzések föltüntetését előkészíti, míg e jelzések tényleges föltüntetése a kap­csolótagoknak egy külön, mindegyik cso­porthoz tartozó és ehhez a csoporthoz beállítható kapcsoló kontaktussal való együttműködésével történik. Ezáltal, az ismert berendezésekkel szemben, melyeknél a kapcsolótagok egy közös jelfogón vannak elrendezve és egyes kapcsolótagoknak egymással való alkalmas kombinációjával létesíttetnek a jelzésel^a különböző vonatfajták szá­mára, a szerkezet nagyobb egyszerűségét és főleg az üzembiztosság növekedését érjük el. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási példája van be­mutatva és pedig: az 1. ábra a jelző berendezés kapcsolási vázlatát, a 2. és 2a. ábrák az 1. ábrán látható kap­csolótagokat beállító rendszer részleteit oldal, és fölülnézetben és a kapcsolókon­taktusok elrendezését, a 3. és 3a. ábrák a kapcsolótagoknak az 1. ábrán látható dobban való elrendezé­sét metszetben és elölnézetben, végül a 4. ábra az 1. ábrán látható tengely­kapcsoló eliilnézetét a be. és kiiktató villával ábrázolják. A rajzolt foganatosítási példánál a szegek alakjában kiképezett (a) kapcso­lótagok (3., 3a. ábrák) egy (b) dobban tengelyirányban eltolhatóan vannak ágyazva és (c) bevágással vannak el­látva, mely az (a) szög tengelyirányú (a 3. ábrán balfelé való) eltolása után, egy (d) rugó hatása alatt, a (b) dob (bal­oldali) falába kapaszkodik be, úgy hogy a szög abban a helyzetben rögzítve ma­rad, míg kiálló (baloldali) vége, pl. egy a rajzon föl nem tüntetett lejtős sík men­tén való tovahaladásakor, vagy pedig egy a jeladókészülék által elektromágne-

Next

/
Thumbnails
Contents