74838. lajstromszámú szabadalom • Újítások ásókon

Megjelent 1919. évi augusztus lió 18-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74838. szám. X/a. OSZTÁLY Újítások ásókon. TAKÁCS EMIL GÉPÉSZMÉRNÖK KARÁNSEBESEN. A bejelentés napja 1915 m&rcins 14-ike. Jelen találmány tárgva újítások ásókon, melyek különösen gyalogsági ásókon al­kalmazhatók igen célszerűen. A gyalog­sági ásóknak ugyanis az a nagy hibája, hogy nyelük igen rövid, s ennek következ­tében a velük való ásás sokkal nehezebb és fárasztóbb, mint a hosszúnyelü ásók­kal, amelyeknél az ásáshoz tudvalevőleg a láb is igénybe vehető. Másrészt hosszabb nyelű ásóval a föld kiemelése és félre­dobása is könnyebben megy. Másik hibája az eddigi ásóknak, hogy élük nagyon ha­mar tönkre megy. A jelen találmány célja mármost, hogy ezeket a hátrányokat megszüntessük, amit azáltal érünk el, hogy az ásó nyelét meg­hosszabbíthatóvá és megrövidíthetővé tesz­szük, másrészt pedig, hogy az ásónak szé­lei meg vannak vastagítva és ezen megvas­tagított szélek ékszerűen meg vannak éle­sítve. Az ásó nyeje e célból teleszkópszerűen egymásba tolható csövekből áll, melyek úgy kiihúzott, mint összetolt állapotban is rögzíthetők. A legbelső cső fenékkel és nyitható födéllel látható el úgy, hogy tar­tánynak is használható. A csatolt rajzon a találmány tárgyának egyik példakénti kiviteli alakja van föl­tüntetve. Az 1. ábra az ásó elölnézete, a 2. ábra az ásólap metszete az 1. ábrának A—B vonala szerint, végül a 3. ábra az ásónyélnek középmetszete nagyobb léptékben. Az ásónyél a föltüntetett esetben az (a, (b) és (c) csövekből áll, melyek közül a külső (a) cső az ásóhoz szilárdan van hozzáerő­sítve, a (b) cső az (a) csőbe, a (c) cső pe­dig a (b) csőbe van behelyezve, kz, (a) és (b) csövek fölül belül a. (d) karimákkal, a (b) és (c.) csövek pedig alul kívül az (e) peckek kel vagy ezek helyett körülfutó gyű­rűkkel vannak ellátva. A (d) karimák és (e) peckek arra valók, hogy a csövek egymás­ban lötyögés nélkül vezetődjenek, s azon­kívül a (d) karimák a csövek közötti héza­gokat fölül el is zárják úgy, hogy a csövek közé nem jut be piszok. A (b) és (c) csövek alsó részében (f) rugók vannak megerősítve, melyek pec­keket a csöveknek furatain át kifelé ipar­kodnak tolni. Az (a) és (b) csöveknek fölső részén (h) lyukak vannak olyképen elren­dezve, hogy kihúzott (b) és (c) csöveknél a (g) peckek a (h) lyukakba becsappan­nak és ezáltal a csöveket kihúzott állapot­ban rögzítik. A (b) és (c) csöveknek kihú­zását (i) ütközők határolják, melyek a csö­veknek kihúzásánál a <d> karimákba üt-

Next

/
Thumbnails
Contents