74818. lajstromszámú szabadalom • Jelzőkészülék közúti kocsik számára

Megjelent 1919. évi augusztus i«<; 18-á . MAGYAR SZABADALMI HIVATAL, SZABADALMI LEÍRÁS 74818. szám. Var/l. OSZTÁLY. Jelzőkészülék közúti kocsik számára. STEINER IMRE VENDÉGLŐS ANINÁN. A bejelentés napja 1914 május hó 2-ika. Villamos közúti kocsik közlekedésénél előforduló balesetek legnagyobb része tudvalevőleg a menetközben való, meg nem engedett leszállásból és a kocsi el­indulása után történő ugyancsak tilos föl­szállásból származik. Jelen találmány tárgyát tevő jelzőké­szülék ezen balesetek számának csökken­tését célozza, amennyiben a föntemlített tilos leszállások vagy fölszállások meg­kísérlése alkalmával a találmánybeli ké­szülék a kocsivezetőnek hallható vagy látható jelzést ad a kocsi gyors megállítá­sára. A mellékelt rajz jelen találmány tárgyát egy példaképeni foganatosítási alakban mutatja be és pedig az 1. ábra egy villamos közúti kocsi egy részét oldalnézetben mutatja, melyen a találmánybeli jelzőkészülék áramkörének zárására és megszakításra szolgáló kap­csoló elrendezése látható. A 2. ábra az 1. ábra (I—I) vonala mentén vett vízszintes metszet nagyobb lépték­ben kirajzolva, míg a 3. ábra a példaképeni kapcsoló függő­leges metszete. A találmánybeli jelzőkészülék közúti kocsik számára lényegében egy elektro­mos áramkörbe bekapcsolt és célszerűen a kocsivezető közelében elrendezett, tet­szés szerinti hang- vagy fényjelző ké­szülékből (elektromos csöngő, izzólámpa stb.) és a perronelzáró által működtetett árammegszakítóból áll, mely a tulajdon­képeni jelzőkészülék áramkörét menetköz­ben, illetve a perronelzáró zárt helyzete mellett megszakítja és áramkörzárást csu­pán a perronelzáró nyitott helyzete mel­lett hoz létre. A bemutatott példaképeni foganatosítási alak szerint a közúti kocsi fölszálló nyí­lásának (a) oldalfalában megfelelő helyen egy árammegszakító van elrendezve, mely, miként ez a mellékelt rajz 2. és 3. ábráján látható, a (b) tokban elrendezett (c) lemezrúgóból és ezen lemezrúgó által állandóan kitolt helyzetben tartott (d) nyomógombból áll. A (c) lemezrúgó ismert módon az (e) kontaktusnál áramzárást tart fönn. Ha tehát a tetszés szerinti áramforrással táplált (f) vezetékek áram­körébe egy célszerűen a kocsivezető kö­zelében elrendezett hang- vagy fényjelző­készüléket, pl. elektromos csöngőt, izzó­lámpát stb.-t iktatunk be és a perront el­záró ajtó nyitott helyzetben van (2. ábra), akkor ezen jelzőkészülékek vagy hallható, vagy pedig látható jelzést adnak a kocsi­vezetőnek, miáltal utóbbi figyelmeztette-

Next

/
Thumbnails
Contents