74809. lajstromszámú szabadalom • Idomkő és abból előállított falazat

Megjelent 1919. évi augusztus i«<; 18-á . MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74809. szám. VIIIa. OSZTÁLY. Idomkő és abból előállított falazat. AJTAI KOVÁCH ALBERT OKL. MÉRNÖK IGLÓN. A bejelentés napja 1915 március hó 7-ike. A találmány tárgya olyan U-alakú idomkő, amely az U gerincének külső ol­dalán az U szárai közé beleillő kiugrással van ellátva. Ha az ekként kiképezett köve­ket fekvő szárakkal ugyanazon helyzetben egymás után sorakoztatjuk, akkor az egyik kő kiugrása a szomszédos kő szárai közé nyúlik úgy, hogy a kövek egymáshoz habarcs nélkül is kötve vannak és két-két szomszédos kő egy-egy üreget zár körül. Ha azután az így kapott vízszintes sorra a magasságirányban következő sor köveit az előbbi sor köveihez képest eltoltan rak­juk föl, akkor az egyes üregek egymással közlekednek úgy, hogy a fal síkjában ösz­szefüggő levegőtestet kapunk. Ha pedig az előbbi módon száraikkal lefektetett kövek sorára a magasságirányban következő sor köveit száraikkal fölfelé állítva rakjuk, akkor a fölső sor köveinek kiugrásai az alatta lévő sor köveinek szárai közé nyúl­nak, tehát az egymás fölött lévő téglák kö­tődnek össze. Az ily módon száraikkal föl­felé állított kövek vízszintes sora olyan medence, amelyben saluzás nélkül víz­szintes vasbetongerendát készíthetünk. Függőleges vasbetonoszlopokat a falsar­koknál vagy bárhol másutt is kiképezhe­tünk ugyancsak saluzás nélkül az üregek alkotta függőleges légoszlopokban. Ahol különösen jó hőszigetelésre van szükség, ott a falazáshoz két U-alakú idomkő egyesítéséből származó három­szárú idomköveket használunk úgy, hogy a falban két egyenkint összefüggő, de egy­mástól elkülönített levegőtest áll elő. ' Vastartók vagy vasbetongerendák al­kalmazásával a találmány tárgyát tevő üreges kövekből a függőleges falakhoz ha­sonló tulajdonságú födémek is készíthetők. Az idomkövek továbbá, éppen úgy mint a vízszintes sorokban, ívben is rakhatók bol­tozatok előállítására. A mellékelt rajzon az 1. ábra az U-alakú idomkő fölülné­zete, az la ábra annak perspektivás nézete, a 2. 2a és 2b ábrák a falsarkok, faltalálko­zások, ajtó- és ablaknyílások falazásához szükséges külön kövek nézetei, a 3. ábra egy függőleges falrészlet né­zete, a 3a, 3b, 3c és 3d ábrák ugyanazon fal­részlet metszetei az (A—A, B—B, C—C) vonal szerint, 111. a fal (D—D) síkjában, a 4. és 4a ábrák egy födémnek kereszt­metszetét és alaprajzát tüntetik föl, az 5. és 5a ábrákon két boltozat kereszt­metszete látható, amelyben az U-alakú

Next

/
Thumbnails
Contents