74725. lajstromszámú szabadalom • Tengeralattjáró naszád a vízszinen haladás közben gőzhajtással

Megjelent 1919. évi augusztus hó 8-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74725. szárú. xv/a. OSZTÁLY. Tengeralattjáró naszád, a vízszinen haladás közben gőzhajtással. FRIED. KRUPP A.-G. GERMANIA WERFT CÉG KI E L-G A ARDE NBEN. A bejelentés napja 1915 március hó 19-ike. Elsőbbsége 1914 április hó 27-ike. A jelen találmány olyan tengeralattjáró naszádokra vonatkozik, melyeket a vízszinen haladásközben gőzgépek hajtanak. A mellékelt rajzon a találmány tárgyának egy foganatosítási példája van bemutatva és pedig az ábra egy föntemlített fajtájú tenger­alattjáró naszád kazánhelyiségének függélyes keresztmetszetét ábrázolja. (A) jelöli a naszád nyomásnak ellenálló belső testét, (B) annak vékonyfalú külső bur­kolatát és (C) annak elárasztható, dobogó \ gyanánt kiképezett fölépítményét. A (D) ka­zánhelyiségben egy olajtüzelésre berendezett (E) vízcsöves kazán van fölállítva, melynek (el) köpenye, anélkül, hogy a nyomásnak ellenálló (A) belső testet közvetlenül érintené, egy ezen belső testen keresztülhatoló kéményhez csatlakozik. A kémény egy helyt­álló alsó (F) részből és egy, a vízszin alatt való haladás közben, egy (f2) sarokpánt körül lefektetett fölső (FI) részből áll. A kémény (F) alsó része, mely, a vízszin alatt való haladásközben ismert módon egy a rajzon föl nem tüntetett csappantyúval víz­szintesen el van zárva, kettős fallal van ki­képezve és, e két fal közt lévő üregével, egy (G) és (H) hűtővíz be-, illetve kivezető veze­tékhez van kapcsolva. A hűtővizet egy (K) híítővízszivattyú hajtja az (x, y) nyilak irá-­nyában a hűtőszerkezeten keresztül. A kémény hűtött (F) alsó része egy dara­bon a naszád nyomásnak ellenálló (A) belső testébe benyúlik, hogy a hozzácsatlakozó (el) kazánköpeny melege ne vitessék át közvetle­nül az (A) belső testre. A leírt berendezéssel elérjük, hogy a ké­mény ama része, mely az (A) belső testen keresztülhatol és mely hűtés nélkül a kazán üzeme közben igen forró lenne, míg a (C) föl­építmény elárasztásakor hirtelen igen erősen lehűtetnék, igen egyenletes, az áthatolási hely tömören tartását megkönnyítő hőfokot kap. A kémény és a nyomásnak ellenálló belső test közt a jó tömítés elérését még az is elő­segíti, hogy az (el) kazánköpeny melegének nagy része nem vitetik át egyszerűen a nyo­másnak ellenálló belső testre, hanem az (F) kéményrésznek a belső testbe benyúló meg­hosszabbítására és ezzel a hűtővíz veszi föl ezt a meleget. Szabadalmi igények. 1. Tengeralattjáró naszád, a vízszinen haladás közben gőzhajtással, azáltal jellemezve, hogy a kéménynek a naszád nyomásnak ellenálló belső testén keresztülhatoló része kettős fallal van kiképezve és hűtővíz­vezetékhez van kapcsolva. 2. Az 1. pontban igényelt tengeralattjáró naszád

Next

/
Thumbnails
Contents