74698. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés csövek huzagainak előállítására

Megjelent 1919. évi augusztusi hó 2-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74698. szám. XlX'b. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés csövek húzagainak előállítására. TERNITZER STAHL- UND EISENWERKE VON SCHOELLER & C° CÉG BÉCSBEN ÉS TERNITZBEN. A bejelentés napja 1918 március hó 29-ike. Elsőbbsége 1918 március hó 27-ike. Lövegcsövek furataiba a csavarzathu­zagokat eddig bemetszették. A találmány értelmében a csavarzathuzagokat a csö­vek húzásával egyidejűleg állítjuk elő úgy, hogy ezen célra külön szerszám­gépek, illetve vágószerkezetek nem szük­ségesek. Az új eljárás továbbá két mun­kafokozat, t. i. a cső húzásának és a csa­varzat előállításának egyidejű keresztül­vitelét teszi lehetővé. A találmány tár­gyát képező eljárás löveg-, gázvezető-és aknavetőcsövek, továbbá lőfegyverek csöveinek előállítására, valamint egyenes­vonalú vagy csavaralakban haladó, tet­szőleges keresztmetszetű rovátkáknak más alkalmazási célokra szolgáló csö­vekbe való besajtolására egyaránt alkal­mas. Az eljárás kivitelére való szerkezet oly húzótövissel van ellátva, melynek palást­ján a huzagoknak megfelelő bordák van­nak kiképezve és mely a húzófejben for­gathatóan van ágyazva. A mellékelt rajz 1. ábráján az eljárás kivitelére való húzószerkezet egy foganatosítási alakjá­nak összerendezése, a 2. ábrán a kész cső egy darabjának hosszmetszete, a 3. ábrán a cső elölnézete és a 4. ábrán a húzótövis nézete a hozzátar­tozó forgatószerkezet metszetével látható. Az eljárás kivitelére tetszőleges szer­kezetű csőhúzósajtót használhatunk. A lyukasztott és esetleg már húzott (1) munkadarabot a (2) húzótövisre toljuk föl, mely palástján a marással előállított (3) bordákkal (illetve hornyokkal) van el­látva; ez utóbbiak a cső belső köpenyén előállítandó (4) huzagoknak felelnek meg, melyek keresztmetszete tetszőleges lehet és melyek a cső tengelyéhez párhuzamo­san vagy csavaralakban haladhatnak. A cső a tövissel együtt a sajtó (5) húzó­gyűrűjén húzatik át, miközben a munka­darab megnyúlik és a tövisre sajtoltatik úgy, hogy a csőben a huzagok kiképez­tetnek. A hydraulikus sajtó visszamene­ténél a (2) tövis a munkadarabból kihúza­tik; a tengellyel párhúzamos huzagoknál a tövis forgatása nem szükséges, míg csa­varzatalakú huzagok esetében a tövist természetesen el kell forgatni. Utóbbi esetben a tövis a sajtó visszameneténé! az általa a csőbe sajtolt csavarzathuza­gokban csavarorsó módjára forog. Ezen forgás létrehozására a tövis a (6) sajtó (7) nyomórúdjával forgathatóan van ösz-

Next

/
Thumbnails
Contents