74667. lajstromszámú szabadalom • Ablak gázvédőálarcokhoz

Megjelent 1921. évi augusztus lió 31-én. , ,— »—' • 1 • " - * MAGYAR KIRÁLYI |||| | SZABADALMI BTRÓSÁCi SZABADALMI LEÍRÁS 74667. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Ablak gázvédőálarcokhoz. DRÁGERWERK, HEINR. & BERNH. DRÁGER CÉG LÜBECKBEN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 29-ike. Elsőbbsége 1916 október hó 6-ika. Eddig gázvédőálarcok egyszerű ablakainál az átlátszó sík tárcsákat celluloidból vagy hasonló . anyagból készítették-és merev, pl. fémből készült foglalatokba szilárdan sajtolták 'be, azután peflig a foglalatot alkalmas módon erősítették be az álarcba. Kettős ablakoknál egy második sík, át­látszó, esetleg vízfelvétel ellen telített anyagból álló tárcsát fektettek a szilárdan besajtolt tárcsá­dhoz és feszítőgyűrűvel vagy hasonlóval rögzítet­ték helyzetében. Az eddig ismert eszközökkel, pl. tömítőgyűrűk közbehelyezésével azonban nehéz volt a két tárcsa között kellő tömítést elérni, mert a rugalmas vagy engedékeny anyagnak szélfölűle­tei többé vagy kevésbbé hullámosak. Azonban tökéletes tömítésre van szükség, mert különben vízgőztartalmú levegő jut az ablaklemezek közé, miáltal ezek elhomályosodnak. A szilárdan be­sajtolt egyszerű ablakoknál azon hátrány lép föl, hogy gyakori törlés vagy túlerős vízfölvétel foly­tán beállott használhatatlanságuk esetén a fogla­lattal együtt cserélendők ki. Ezzel azonban az álarc nagyon szenved, a kicserélés költsége időt­rabló és nem nyújt biztonságot tökéletes gáz­tömítés szempontjából. A találmány tárgya úgy az egyes, mint a kettős ablakok fönti hátrányait megszünteti. A találmány lényege abban áll, hogy csészealakú ablaklemeze­ket használunk, melyeknek széle az álarcba erő­sített merev foglalatba ékelődik. 1. ábra például két (b) ablakkal ellátott (a) álarcot mutat, 2. és 3. ábra a találmány szerinti egyszerű ab lak keresztmetszete, 4. és 5. ábra pedig kettős ablakok keresztmet­szetét mutatja. A 2—5. ábrában a főábra mellett a hozzátartozó átlátszó csészék alakja is föl van tüntetve a hen­geres vagy kúpos (c) foglalatba való beszorítás előtt. A merev (c) foglalatot az álarcba bekötéssel vagy hasonló módon erősítjük meg és már elő­zőleg el lehet lálva szilárdan besajtolt sík (d) ablaklemezzel (4. és 5. ábra). Ha a (c) foglalat kúpos (2. és 4. ábra), úgy a kicserélhető (c) ablak­lemez célszerűen hengeres peremmmel van el­látva, ha ellenben a foglalat maga hengeralakú (3. és 5. ábra), úgy az (e) ablaklemezt látjuk el célszerűen kúpos peremmel. Az ablaklemez anya­gának rugalmassága folytán a perem egyenlete­sen enged és ekközben bizonyos feszültséggel fekszik a foglalathoz. Ha az aablaklemez anyaga kevéssé rugalmas, vagy pedig ha az ablaklemezt ily anyagból álló külön peremmel kell ellátni, úgy a foglalatot és a csésze falát egymásba illeszkedő egyenlő kúpos­ságúra készítjük. A kicserélhető ablaklemezt vagy a foglalatba kényszerítheti ük, mint ez a rajzban "látható, vagy pedig az ablal lemez pereme a fog­lalatot kívülről övezheti. A kicserélhető ablak­lemezek rögzítésére fölhasított rugalmas feszítő­gyűrű, bajonettgyűrű vagy hasonló szolgálhat. A 2. ábra oly (f) feszítőgyűrűt mutat, mely a fog­lalathoz, a 3. ábra pedig olyat, amely az ablak­lemez pereméhez feszül. Az anyag fölületének csekély egyenlőtlenségeit azzal tölthetjük ki, hogy az ablaklemez peremé­nek és a foglalatnak egymásra fekvő részeit al­kalmas, félig szilárd kenőszerrel, pl. viasszal, faggyúval vagy hasonlóval vonjuk be, miáltal a gáztömítő zárást is feltétlenül biztosítjuk.

Next

/
Thumbnails
Contents