74630. lajstromszámú szabadalom • Gittmentes fölsővilágítási berendezés

Megjelent 1919. évi jnlius hó 30-áu. _ _ _ _ MAGYAR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 74630. s/.ám. VIII'KJ OSZTÁLY, Gittmentes fölsövilágítási berendezés. H1RSCH VIKTOR HAT. .JOG. ÉlMTÉSZ ÉS ÉPÍTŐMESTER BÉCSBEN, A bejelentés napja 1918 március hó lS-ike. Elsőbbsége 1914 március hó 3-ika.* Az eddig ismert gittmentes fölsővilágí­tási szerkezeteknek, amelyek a céljuknak \ íz és por elleni tömítettség szempontjából megfelelnek, az a hátrányuk, hogy nagyon sok darabból állanak, s emiatt gondos és sok munkával járó szerelést igényelnek, előállításuk és építésük drága és részeik­nek összekötéséhez csavarok szükségesek. Az illesztési helyeket takaró szorítóleme­zeket is csavarok nyomják az üvegtáb­lákhoz. Eltekintve a csavarkötéseknek a fölsővilágítási berendezéseknél való alkal­mazása esetében mutatkozó számos, is­mert hátrányától, különösen az veendő figyelembe, hogy az időjárás befolyásának kitett csavarok hamar elrozsdásodnak s így a szerkezet tartósságát csökkentik. Jelen találmány tárgya olyan gittmentes fölsővilágítási berendezés, melynél a csa­varok teljesen hiányzanak és az alkatré­szek száma a lehető legkevesebbre van csökkentve, amennyire lehet olcsó, köny­nyen szerelhető, egyszerű és nagyon tar­tós szerkezet. Fzt a találmány szerint azzal érjük el, hogy minden egyes szorító­tnrtó szárain egy-egy horony vonul végig, melyekbe a szomszédos üvegtáblák szélei beleilleszkednek. A hornyok fölső részét a szorítótartók kengyel-keresztmetszetű, bo­rítólemezének szegélye alkotja, ameíy vagy különálló darah, vagy pedig a szo­rítótartóval ugyanegy darabból van ké­szítve. A szorítótartó furatokat nem igé­nyel és ezen okból, úgyszintén megközelí­tőleg U-alakú keresztmetszeténél fogva nagyobb a hordképessége, tehát nagyobb fesz távolságokra is alkalmazható. Mellékelt rajz a találmány két példa­képem kiviteli alakját tünteti föl. Az 1. ábra egy főszarúzatot tüntet föl rész­ben metszetben, a 2. ábra metszet az 1. ábra A B vonala szerint, a 3. ábra az előbbihez hasonló metszete a szorítótartók egy másik kiviteli alakjának. Mindkét metszet nagyított léptékben van rajzolva. A födélszerkezet szarúgerendáin kellő közökben szelemen gerendákként szereplő (a) U-vasak vannak elhelyezve, amelyek fölső szárára bizonyos távolságokban l '-alakban meghajlított bádoglemezek van­nak szögecselve oly módon, hogy azoknak szárai fölfelé állanak és a (b) szorítótartók szárainak belső oldalához támaszkodnak. A szorítótartók szárai az U-alakú (k) bá­j doglemezek száraival össze vannak szöge­j cselve, A szorítótartók keresztmetszete

Next

/
Thumbnails
Contents