74511. lajstromszámú szabadalom • Berendezés ömlesztett terményeknek, lisztnek és efféléknek szellőztetésére

Megjelent 1919. évi július hó 12-éii. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74511. szám. X/i. OSZTÁLY Berendezés ömlesztett terményeknek, lisztnek és efféléknek szellőztetésére. KURON JÁNOS GAZDÁSZ BOROSZLÓBAN. A bejelentés napja 1918 szeptember hó 23-ika Elsőbbsége 1918 február hó 26-ika. Jelen találmány tárgya oly berende­zés, mely arra szolgál, hogy raktárolt ömlesztett árút, úgymint gabonamagvakat, borsót, babot, lisztet és más effélét szellőz­tethessünk, és ezáltal dohossá válását meg­gátoljuk. A találmány szerinti berendezés egy csőalakú, lyukgatott ágakkal bíró villá­ból és villavégektől körülbelül az ömlesztett áru magasságának megfelelő távolságban a villaágakra keresztben elrendezett lécből áll, mely akkor, ha a villát a terménybe bele­szúrjuk, ennek fölületét megfekszi és forgást tengely gyanánt szolgál, amely körül a villát kilendíthetjük. Ezen kilendítés a'kalmával az ömlesztett terményt meglazítjuk, egyide­jűleg pedig a villaágak lyukgatásain át le­vegő hatol beléje. A találmány tárgyának egy példaképen vett foganatosítási alakját a mellékelt rajz tünteti föl, amelyen az 1. ábra előlnézetét és a 2. ábra oldalnézetét részben metszve tűn­teti föl, míg 3. ábra egy részletét mutatja, a 4. ábra a villa kezelési módját szemlélteti és végül az 5. ábra a villaágak egy további foganato­sítási alakját mutatja. Az (al, a2 . . .) villaágak fölül nyitott és (1) légnyilásokkal ellátott csövekből vagy hasonlóból állanak, (1. 2. és 3. ábrát), ame­lyek fölül egy (b) fogantyúvá kiképezett tía­sítékos (c) sín és egy szintén hasítékkal ellá­tott (d) ellensin között rögzíttetnek, amely sineket egymással az (e} csavarok kötik össze. A villaágak végétől körülbelül az ömlesz­tett termény (H) magasságának megfelelő távolságban a csövek ugyancsak két, hasí­tékkal ellátott (f) és (g) sín közé vannak be­fogva, amely sineket szintén csavarokkal kö­tünk egymással össze. Az egyik (f) sint, ha szüksiéges, szögvas alakuan képezhetjük ki, (1. 2. ábrát). Az (a) csöveknek a két sinpár között való elrendezése egyrészt lehetővé teszi, hogy a csöveket szükség szerint egy­máshoz képest kisebb vagy nagyobb távol­ságra hozzuk, másrészt pedig, hogy az (f, g) sinpárt az ömlesztett termény (H) magassá­gának megfelelően a csövek hosszában ma­gasság irányában beállítsuk. Amint már jeleztük, a villát a? (S) öm­lesztett termékbe beleszurjuk, (1, 4. ábrát), ami mellett az (f) és (g) sinek — ha az (S) ömlesztett termék magasságának megelelően vannak beállítva, — az ömlesztett termék fö'ületét megfekszik. Már most a villát a 4. ábrabeli teljes vonalú helyzetből a ponto­zoltan rajzolt helyzetbe lendíthetjük ki, ami mellett az (f) sin ezen elforgatás tengelye

Next

/
Thumbnails
Contents