74510. lajstromszámú szabadalom • Vasúti vonalellenőrző berendezés

Megjelent 1919. évi július hó 12-éii. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74510. szám. Va/2. OSZTÁLY. Vasúti vonalellenőrző berendezés. KISS JÁNOS MÁV. IRODAKEZELŐ PÉCSETT. A bejelentés napja 1918 január hó 11-ike. Jelen találmány tárgya vasúti vonalellen­őrző berendezés, mely lehetővé teszi, hogy bármikor megállapíthatjuk valamely nyílt vonal elfoglalt vagy szabad voltát, miáltal összeütközések biztonsággal elkerülhetők. Lé­nyegéiben a berendezés két részből áll: az ál­lomási épületben elhelyezett ellenőrző és mutató kamrákból és a vonalon levő alkal­mas távolságokban elhelyezett érintő készü­lékekből. A vonatnak ezen érintő készüléke­ken való áthaíaidaisánM államkor záródik, mely az állomási épületben levő és ezen érintő készüléknek megfelelő ellenőrző és mutató kamráiban látható és .hallható jelzést ad a vonalinak az érintő készüléken való át­haladásáról. Maga a mutató és ellenőrző készülék a vo­nalon levő érintő készülék .áramkörébe ikta­tott elektromágnes által működésbe hozott csengő- és irószerkezetből áll, míg az érintő készülék a vmozdony kerekei által rugóhatás ellenében záródó konitalktuisszerkezelből áll. A találmány tárgya a csatolt rajzon példa­kép vetít fogauatosítási alakjában van föltün­tetve, nevezetesen az 1. ábra az ,összberendezés sémás képe, a 2. ábra az állomásoaii levő ellenőrző és mu­tató kamra elől- és oldalnézete, a 3. ábra ,a vonalon levő érintő készülék ol­dalnézete, a 4. ábra pedig ugyanannak fölülnézete. Az állomáson a vonalon levő érintő készü­lékek számának megfelelő számú (o) ellen­őrző és mutató kamrák vannak elrendezve, melyek a kiinduló állomáson I., II., III sorszámmal, az érkező állomáson pedig .... III., II., I. sorszámánál vannak ellátva és a vonatmozgást induláskor emelkedő, ér­kezéskor csökkenő számmal mutatja (1. áb­ra). Ezen (o) kamrák mindegyike (h) elek­. tromágnessel van ellátva, melynek (i) fegy­verzete a kettős (j2) vezetékben vezetett füg­gőleges ,(r) fogantyúval és (k) kontaktussal fölszerelt felső végén (j) kampóval bíró (jl) rúddal kapcsolódik. Ezen rúd alsó végét (p) súlv terheli, mélyre az alatta levő ismert Bürk-féle ellenőrző óra (n) hengerére jelző nyomot hagyó (m) tű van erősítve. A (jl) rúd­ra (k) kontaktus pecek van ékelve, mely a csengőáramkür (1) kontafctuskárjávai műkö­dik együtt. A vonalon tetszőleges távolságban egymás­tól az (a) símhez erősített, függőleges síkban elmozduló (b) nyomó rudak vannak elren­dezve. Mindegyik nyoxnórúd alsó folytatása (g) lenne zbem van vezetve, .mimeHilett ezen le-

Next

/
Thumbnails
Contents