74508. lajstromszámú szabadalom • Harántirányban állítható vonóhorog vontató uti járművekhez

Megjelent 1919. évi jnlins hó 12-ón. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74508. szára. XX/a OSZTÁLY. Harántirányban állítható vonóhorog vontató úti járóművekhez. DR STEINER LEO FÖLDBIRTOKOS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 december hó 31-ike. A találmány vontató úti járóművek ha­rántirányban állíthatóan elrendezett vonó­horgára vonatkozik és abban áll, hogy a vonóhorog otyan két fölfogószerkezet kö­zött van ide-oda mozgathatóan elrendezve, amelyekben a vonóhorog vagy annak tar­lója önműködően elreteszelődik, azokból való kiszabadítása azonban csak valamely vonóelem vagy efféle működtetésével és pedig a vezetőülésről lehetséges. A föl­fogószerkezetek rendszerint a járómű két oldalán foglalnak helyet és a találmány­teli elrendezés révén a vonóhorgot a rá­akasztott teherrel együtt egyszerűen úgy ál'íthatjuk menetközben át, hogy a von­tató járóművet a vonóhorog kiszabadítása uíán kanyarodásra kormányozzuk, még pedig arra az oldalra, amely felé a vonó­horgot juttatni akarjuk. A vonóhorognak különböző szélességi helyzetekben való rögzíthetése céljából a fölfogószerkezetek maguk is harántirányban állíthatóan lehet­nek elrendezve. A mellékelt rajz a találmány tárgyának olyan kiviteli példáját tünteti föl, amely­ben a vonóhorgot csap körül lengethető emelőkar tartja és a fölfogószerkezetek az emelőkaron alkalmazott retesszel kap­csolódó ütközők alakjában vannak kiké­pezve. Az 1. ábra vázlatos alaprajzban a vonó­horognak a ráakasztott teherrel együtt való átállítását szemlélteti egy vontató uti járómű baloldaláról a jobboldalra. A 2. ábra a fölfogószerkezet példabeli ki­viteli alakjának részleteit tünteti föl. (a, a') jelzik a hátulsó hajtókerekeit, (b, b') az elülső kormánykerekeit vala­mely vontató uti járóműnek, amelynek (c) vonóhorgát az (e) csap körül lengethe­tően ágyazott (f) emelőkar tartja. Az emelőkar kilengéseit a járóműváz ívalakú (d) részén elrendezett (h, h') ütközők kor­látozzák, amelyek egyszersmind az emelő­karnak, 111. a vonóhorognak elreteszelését is végzik_ akként, hogy az (f) emelőkar (f, f") füleiben vezetett (g) reteszt (i) rúgó a (h vagy h') ütközőnek egy hasíté­kába szorítja be. Az elreteszelésnek a ta­lálmány értelmében való oldása céljából a (g) retesz a vezetőülésig vezetett (k) vonózsinór segítségével az ütköző hasíté­kából kihúzható, miközben az (i) rúgó ösz­szenyomódik. Az önműködő elreteszelö­dés, amidőn az (f) emelőkar a (h vagy h') ütközőhöz jut, oly módon következik be,

Next

/
Thumbnails
Contents