74453. lajstromszámú szabadalom • Csipkefüggöny verőgép

Megjelent 1932. évi julius hó 10-én. MAGYAR KIRÁLYT |jg| SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 7445g/szám. XIV/c. OSZTÁLY. Csipkefüggönyverőgép. MATITSCH ÁGOST MÉRNÖK MÖDLINGBEN. A bejelentés napja 1918 május hó 21-ike. Elsőbbsége 1917 március hó 26-ika. A találmány tárgya esipkeverőgép (bob­binet), mely az eddig ismert ily gépektől abban különbözik, hogy vele oly csipke­szöveteket állíthatunk elő, melyeknek rajza úgy mint a csipkefüggönyöknél, előre meg­határozott hosBz- és harántszegélyeket, alapja pedig tetszés szerinti alakú és tet­szőlegesen elosztott mintákat mutat. Jelen gép tehát, mivel ily mintázást az eddigi esipkeverőgépekkel elérni nem lehetett, az első csipkefüggönyverőgép. Megjegyzendő azonban, hogy jelen gép nemcsak csipkeszövet-verőgép, hanem csipkeszalagverőgép is és pedig az első oly esipkeszalagverőgép, mellyel bármely kí­vánt szélességű csipkéket előállíthatunk. A jelen gépnél mindaz a sok szerkezeti rész elmarad, melyek az eddigi gépeket oly nagyon bonyolultakká és ennek követ­keztében igen drágává tették. Az eddigi gépektől úgy szerkezetileg, mint munkájának módjára vonatkozólag is jelen gép annyira különböző, hogy egy egészen új géptypust alkot. Jellemző ismer­tető jelei a következők: 1. Minden egyös szánnak mozgása többi szántól teljesen független; mindegyik szán mozgása, tekintet nélkül a többi szánra, teljesen önkényes és mozgásuknak nem kell azoknak a szánoknak mozgásával egyenlő­nek lennie, melyek tőle meghatározott tá­volságokban vannak, t. i. az eddig létezett gépek által előállítható egyféle csipkesza­lagok hasonló számozású szánjainak moz­gásával. 2. A szánkiválasztók és így a szánok is külön-külön és nem csoportokba egyesítve kapják mozgásukat. 3. Mindegyik, a szánkiválasztót befolyá­soló rész csakis egyetlen szánkiválasztóra hat, nem pedig a szánkiválasztónak egy csoportjára. 4. Az egyes szánkiválasztókra ható rósz egy Jacquard-gépnek egy platinája, melyet egy zsinór a hozzátartozó szánkiválasztó­val közvetlenül szilárdan összeköt, nem pedig egy, a szánkiválasztó csoportra ható hosszsín. 5. A szánkiválasztókkal egy Jaequard­szövőgép van közvetlenül összekötve, mely a csipkeverőgép mögött és fölött van al­kalmazva. Jelen gépet továbbá az jellemzi, hogy egy villamos csengőművel van összekötve és pedig olyképen, hogy a csengőmű meg­szólal, mihelyt egy, a szánkiválasztókkal

Next

/
Thumbnails
Contents