74449. lajstromszámú szabadalom • Talpfából vagy eféléből és elrendezés annak a cipő széléhez való hozzáerősítésére

Megjelent 1919. évi .julins hó 13-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74449. szám. I/b. OSZTÁLY. Talp fából vagy efféléből és elrendezés annak a cipő széléhez való hozzáerősítésére. KL1NGMANN BRUNO ZONGORAGYÁROS, A G. KLINGMANN & COMP. CÉG TULAJDONOSA BERLINBEN ES REHBEIN GYULA MŰMESTER BERLIN/M. ALT-GLIENICKEBEN. A bejelentés napja 1918 május 2-ika. A jelen találmány tárgya fából vagy ha­sonló anyagból készült talpra, valamint annak a cipő széléhez való erősítésére szol­gáló elrendezésére vonatkozik. A találmány szerint a talp ismert mó­don egy hajlékony, a cipő hosszirányában végigfutó, fából vagy más hasonló anyag­ból való rétegből áll, amelyen egy, a talp hosszának megfelelő számú, egymás mel­lett fekvő harántcsík van megerősítve. A talp újdonsága abban áll, hogy ezek a harántcsíkok valamennyien kifelé kúpo­sán végződő élekkel vannak ellátva és fölső, középső részén ki metszéssel vannak ellátva, amelynek szélessége és mélysége a véko-ny faréteg-szélességének és vastagsá­gának felel meg. A talpnak a cipőszélen való megerősítéséhez az utóbbi szélén fö­lülről lefelé keresztülmenő lyukakkal van ellátva. A találmány szerint az utób­biakon vékony csapok haladnak akként keresztbe, hogy ezek körül egy szurkos drót bevezetésére szabad hely maradjon. A csatolt rajzon a találmány kiviteli alakját szemléltettük és pedig az 1. ábrán elölnézetben, részben metszve, a 2. ábrán alaprajzban. A •'!• ábra az 1. ábra a—b vonala mentén fektetett metszetét mutatja. A talp egy, a cipő hosszirányában végig­futó, hajlékony fából vagy hasonló anyag­ból álló vékony (1) rétegből áll. Erre az (1) alapra a talp hosszának megfelelően, pl. kilenc (2) harántcsík, szintén fából vagy hasonló anyagból (3) csavarokkal vagy effélével van megerősítve. A (2) ha­rántcsikok a cipő szélességére terjednek és kifelé kúposán végződő (4) szélekkel birnak úgy, hogy szögletes (5) közterek képződnek. Ezáltal a talp futás közben ru­galmasan meghajolhat és átnedvesedéskor nem görbülhet el. A (2) harántcsíkok fölső középső ré­szükön oly kihagyással vannak kiképezve, amelynek szélessége és mélysége a vé­kony (1) faréteg szélességének és vastag­ságának megfelel úgy, hogy a (2) haránt­csíkok és az (1) réteg kötik egymást. Az egész talp (6) mellső része célsze­rűen az (1) vékony réteggel egy darab­ból áll. A (2) harántcsíkoknak az (1) réteggel való ily módú egyesítésével rendkívül ru­galmas és mégis tartós és erős talpat te-

Next

/
Thumbnails
Contents