74435. lajstromszámú szabadalom • Sík aszaló

Megjelent 191i>. évi junius hó 13-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74485. szám. X/j. OSZTÁLY. Síkaszaló. KUTZLEB VILMOS GÉPGYÁROS MEHLEMBEN. A bejelentés napja 1918 február hó 19-ike. A különböző Szerkezetű sík aszalóknál a meleg levegőt vagy gőzzel fejlesztik, vagy pedig az aszalókat úgynevezett me­legléggenerátorokkal hozzák összekötte­tésbe, mely utóbbi esetben a tüzelési gá­zokat a fölmelegített friss levegővel ke­verten közvetlenül, a szárítandó anyagon vezetik át. Mindkét, esetben a párák föl­felé szállnak és az egész munkateret ki­töltik, hacsak nem gondoskodnak arról, hogy a párák a munkatér mennyezetén, vagy oldalfalaiban elrendezett aknán át elvezettessenek. Ha a hőforrás gőz, akkor a kezelőszemélyzetet csak a meleg zavarja, míg ha az anyagon köz­vetlenül átvezetett tüzelési gázokkal dolgoznak, akkor a kezelőszemélyzet lég­zőszervei re még a füstgázokban tartal­mazott kénessav is káros hatást gya­korol. Ezen hátrányok a találmány értelmé­ben azáltal küszöböltetnek ki, hogy a sík aszaló mindegyik szárítómezeje fölött süvegek vannak elrendezve, melyek az illető mező megtöltésénél és kiürítésénél, valamint a szárítandó anyag forgatásá­nál fölemeltetnek és amelyekhez a pá­rákat elvezető csatornák csatlakoznak. A berendezés továbbá nemcsak a gáz-, vagy gőzalakú fűtőközeget a szárítandó anyagon átszorító szokásos nyomóven­tilátorral van ellátva, hanem a szárító­mezőkből a párákat elvezető süvegekbe* tartozó csatornákhoz szívóventilátor van csatlakoztatva, mely a párkákat a sza­hadba vezeti. A mellékelt rajz a találmány értelmé­ben szerkesztett sík aszaló egy foganato­sítási alakját távlati képben mutatja. Az (a) kemencében fejlesztett forrd levegőt az (x) cső a (b) fujtatóba vezeti, mely a levegőt a (d) vezetékbe nyomja. A levegő innen az (e) szárítómezők alsó részébe lép és az aszalómezők fölső részén fekvő szárítandó anyagon átszoríttatik. Az egyes szárítómezőket a (g) süvegek födik el, melyek a (j) láncokon, vagy köteleken vannak fölfüggesztve. Ez utóbbiak a (k) csigákon vezettetnek és az (1) ellensúlyokkal vannak megter­helve. Mindegyik süveg fölső részéből egy-egy függőleges (f) cső indul ki. Ezen csövek az (fl) csövekben súrlódás­sal eltolhatók. Az összes (fl) csövek a vízszintes (i) elvezetőesőbe torkolnak, melyhez a (h) szívóventilátor csatlako­zik. Ez a ventilátor a párákat és a fűtő­gázokat az (il) csövön át a szabadba szállítja. Ha a szárítómezők valamelyikét szá­rítandó anyaggal meg akarjuk tölteni, vagy ki akarjuk üríteni, akkor a (d) csa-

Next

/
Thumbnails
Contents