74415. lajstromszámú szabadalom • Erőátviteli berendezés

Megjelent 1919. évi junius hó HO-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74415. szám. Vd,3. OSZTÁLY Erőátviteli berendezés. TÖRÖCSIK ANDRÁS MALOMSZERELO FÓMOLNÁR MUNKÁCSON. A bejelentés n»pj» 1918 április hó 14-ike. Sok esetben időközönként nagyobb munkát kell rövidebb ideig végeznünk, pl. csak nappal né­hány óráig kell dolgoznunk, ellenben a rendelke­zésre álló erőgép óránkénti teljesítménye kisebb, mint a munkaidőben megkívánt óránkénti telje­sítmény; viszont azonban módiinkban áll, hogy a rendelkezésünkre álló munkagépet állandóan vagy legalább is a munkaidőnél hosszabb ideig járathatjuk. Jelen találmány tárgya oly berendezés, amely­nek segélyével az állandóan működő erőgép munkáját összegyűjtjük s azután kellő időben és méretekben értékesítjük vagyis fölhasználjuk. Kzt a célt a jelen találmány szerinti berende­zéssel, melynek egy példaképem foganatosítási alakja a mellékelt rajzon vázlatosan van föltün­tetve, azáltal érjük el, hogy a kisebb teljesít­ményű, állandóan működő (a) erőgéppel egy mé­lyebi) (b) helyről, pl. egy kútból egy magasabban fekvő (c) tartánvba vagy medencébe vizet eme­lünk föL, úgy, hogy ezt a vizet magasabban fekvő medencében összegyűjtjük. A medencének egy (d) kifolyónyílása vagy csatornája alatt egy (e) vizierögép van alkalmazva, melyet a kívánt idő­ben hozzávezetett összegyűjtött viz hajt, miáltal ezen (e) vízierőgép a kivánt nagyobb munkatel­jesítményhez szükséges hajtóerőt képes szolgál­tatni. Egyébként az (e) vízierőgép hajtására az (f) csatorna segélyével kellő módon hozzáveze­tett természetes víz szolgál, ami azonban vagy időszakos, vagy pedig oly kis mennyiségű, hogy az ismertetett berendezés nélkül ipari üzemhez nem szolgáltatna elegendő hajtóerőt. Oly esetekben, midőn az elfogyasztott víz ter­mészetes úton nem pótlódik, mert pl. ha a vizel valamely kútból vesszük, az elhasznált viz a ki­indulási helyre visszavezetendő. A berendezés úgy is létesíthető, hogy a vizierö­gép is össze van kötve a vízemelőgéppei, pl. szi­vattyúval, láncos kúttal vagy effélével, hogy a vizierögép által esetleg végzett fölös munka is a vizemelésre használható legyen. Szabadalmi igények. 1. Erőátviteli berendezés, jellemezve egy mélyeb­ben és egy magsabban fekvő viztartány és egy az előbbiből az utóbbiba vizet emeJŐ be­rendezés, továbbá egy a magasabban fekvő

Next

/
Thumbnails
Contents