74414. lajstromszámú szabadalom • Eljárás sodratlan hajtogatott fonalak előállítására

Megjelent 1919. évi junius hó HO-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74414. szám. XIVa/1. OSZTÁLY. Eljárás sodratlan, hajtogatott fonalak előállítására. C. SCHNIEWINDT CÉG ÉS FUNKE ANTAL GYÁROS MINDKETTEN NEUENRADEBEN. A bejelentés napja 1918 julius hó 19-ike. Elsőbbsége 1917 w­­_o-ika. Kölőzési és efféle célokra alkalmas zsinó­roknak papiroscsíkofcbóil való előállítására a csíkokat eddigelé fonás vagv sodrás írtján kerekítik. A papiroscsík azonban ezen alak­vá 1 tozás folytán tudvalevőleg szil árdságáinak egy részét elveszti, miivel az egyes csík részek a sodrott fonál keresztmetszetében egyenlői­len hosszban fekszenek és ezcrt egyenlőtlenül sodrainak is. Húzásra való igénybe vételnél az erősebben sodrott résziek korábban sza­kadnak úgy, hogy a nyújtott zsinór szakitási hossza mindig csekélyebb azon sodratlan szalagénál, melyből készült. A jelen találmány, mely a szilárdság ezen csökkenését kiküszöböli, a papirosfonás is­mert úljaiitól teljesen letér. Az új eljárás abban áll, hogy a papiiMscsíkot fonás vagy összesodrás helyett, hosszában összehajto­gatjuk, folytatólagos kerekítés és tömörítés közben, mely művelet textil- vagy fémfonal­lal való burkolással nyer befejezést; a bur­kolat a zsinór állandó alakját biztosítja, egy­idejűleg pedig külső sérülések ellenében ele­gendő védelmet nyújt. Az eljárás foganatosítása céljából a papi­roscsíkot kúpos furatú csövön tengelyirány­ban áthúzzuk, ahol is a cső torkolatát oly szűkre kell méretezni, hogy a ,már részben kerekített csíkot akadálytalanul átboesiássa; ezt köve tői eg a végleges kerekítést és tömörí­tés* —n közvetlenül a csőtorkolalból v ..uepés után, fonállal vagy huzallal való burkolás útján végezzük. A papiroscsík bur­kolása nem túl nagy emelkedési szög alalt történik, és az ismert fonóéi folyamatokkal ellenlétben oly módon, hogy a huzal a papi­rosképződmlénybe meglehetősen mélyen be­vágódik. Ezáltal a kötözésnél és összecsomó­zásnál akadály gyanánt szolgáló dudorok képződését hatályosan kiküszöböljük. A zsinórok szilárdságának további növelé­sére éppen úgy, mint fonott fonalaknál stb. huziallbeitétefcet vagy efféléket is alkalmazha­tunk. Ha huzalbetétet alkalmazunk, akkor ez a belét az; új eljárás szerint tetemesen szilár­dabb lesz, miivel éppen /úgy, mint a papiros, sodratlan marad. Az eljárás foganatosítására közönséges hu­zalfonógépet alkalmazhatunk, melynek' fotr­gáscsapjai kúposán vannak kifúrva (a furat azonban hengeres is lehet). A burkoló anyag árát teljesen kompenzálja az a körülmény, hogy a zsinór szilárdsága tetemesen nagyobb és hogy külseje tetszető­sebb, továbbá, hogy mechanikai és egyéb külső behatások elilenében teljesen védve van; a közönséges fonott zsinór, tapasztalat szerint, ae említett behatások folytán elpusz­tult.

Next

/
Thumbnails
Contents