74387. lajstromszámú szabadalom • Bütykös vezérmű expanzióval működő dugattyús erőgépek számára

Megjelent 191\). évi junius hó 80-án, MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74387. szám. V/f. OSZTÁLY. Bütykös vezérmű expanzióval működő dugattyús erőgépek számára. GEBR. EICKHOFF GÉPGYÁRI CÉG BOCHUMBAN. A bejelentés napja 1918 április hó 24-ike. Elsőbbsége 1917 julius hó 7-ike. Jelen találmány tárgya bütykös vezérmű expan­zióval működő dugattyús erőgépek számára, me­lyek elsősorban szállítócsatornák hajtására szol­gálnak. Ily erőgépeknél ismeretes egy bütyöknek eltolható elrendezése, hogy a kipuífogás elhelye­zésével a lökethosszat előállíthatóvá tegyük. Az is ismeretes, hogy ily gépeket expanzióval mű­ködtetünk és az expanzió szabályozása céljából a bebocsátó bütyköt elállíthalóan rendezzük el, úgy, hogy a töltésfokot tetszőlegesen változtat­hatjuk. Ezen szerkezetnél az expanzió útja annál rövidebb, minél nagyobb töltést adunk, mert a beömiés íelé iktatott dugattyúul al a megmaradt dugattyúidból, mely az qxpanzió hatása alatt áll, le kell vonni. Ez sok esetben előnytelen, mert ezen berendezéssel nem lehet a szállítás sokféle szükségletének megfelelni. Ezen szükségletek első­sorban a csúsztatómunka ellenállásától függnek. Ez pedig függ a csúsztatónak a szállítandó anyaggal való terhelésétől, a csúsztató hosszától és főképen a beeső szögtől. Hogy ezen változó viszonyokhoz lehetőleg ked­vező hozzásímulást érjünk el, jelen találmány ér­telmében helytálló vagy legalább is szilárdan be­állítható''bebocsátóbütyköknél az expanzió kezde­tének és a kipuíTogásnak, tehát az expanzió le­zárásának elállíthalóságáról gondoskodunk. Ezen célra három bütyök szolgál, a bebocsátóbütyök, mely helytállónak van föltételezve és két bütyök, melyek egymástól függetlenül eltolhatók és me­lyek közül az egyik az expanzió kezdetét, a má­sik a kiputíogást szabályozza. A mellékelt rajzban a találmány, tárgyának példakép vett íoganatosítási alakja van föltün­tetve és pedig az 1. ábrán a motoron ál vett hosszmetszetben, a 2. ábrán a dugallyúrúdon át, az A—B vonal szerint vett metszetben, a 3. ábrán a C—1). a 4. ábrán az E—F vonal szerint vett metszetben. Az (a) hengerben üreges (c) dugatlyúrúdjával a (b) dugattyú mozog. Ezen üreges (c) dugattyú­rúdon a helytálló (d) bütyök van alkalmazva és benne van az (e) bütyköt tartó (f) orsó elhelyezve. Az (f) orsó a (g) fogóval elforgatható. A (c) du­gattyúrúdhan még egy másik (h) orsó van el­helyezve, mely üreges és melyen az (I) orsó át­hatol. Az üreges (h) orsó tartja az (i) bütyköt és a (k) kézi kerékkel elforgatható. Az (e) és (i) bütykök csavaranyaloldaíokkal vannak orsóikra fölhelyezve és elforgás ellen biz­tosítva. Hogy elállításuk-alkalmával egymás mel­lett elhaladhassanak, az (e) bütykök egyike két­szárúan van kiképezve, a másik (i) bütyök pedig ezen kél szár között vezetődik. A kényszermozgású vezérmű ismeretes, ameny­nyiben az (1) kormánvtolatlyú kényszermozgás­ban az (m) rúd által tolatik el, mely a kétkarú (n) emelővel és az (o) kormánysínnel van kap­csolva. Az (o) kormánysín tartja a (p) és (q) kor-

Next

/
Thumbnails
Contents