74356. lajstromszámú szabadalom • Készülék folyadékoknak gázzal, különösen sörnek szénsavval való telítésére

Megjelent 1919. évi juuins hó 21-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74356. szára. XVIII/d. OSZTÁLY. Készülék folyadékoknak gázzal, különösen sörnek szénsavval való telítésére. FRANZ SYROWY'S NACHFOLGER LUDWIG LÖFLER G. M. B. H. CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja t918 május hó 31-ike. Elsőbbsége 1917 október hó 27-ike. Jelen találmány föladata oly készülék lé­tesítése, mely bármilyen folyadékoknak gáz­zal, különösen sörnek szénsavval való telíté­sére szolgál. A készüléknek olyan szerkezetű­nek jkell leimiie, hogy azt meglévő folyadék­vezetékekbe könnyen beiktathassuk és hogy lehetőleg benső és egyenletes telítést biztosít­son, könnyen ellenőrizhető, kezelhető s e mellett a beszerzései valamint a kezelése Olcsó legyen. A találmány szerint a föladatot oly módon oldjuk m(eg, hogy a folyadékveze­téknek egy meghatározott szakaszában, ame­lyet pl. csőszerű tok alkothat, több szűk ke­resztmetszetű részt rendezünk el. Ezen szűk keresztmetszetekben a gázvezetők finom ki­ömlő nyílásai vannak elrendezve, amelyeken át gázt vezethetünk be a folyadékoszlopba éppen akkor, amidőn a folyadék a szűk ke­resztmetszeteken átáramlik; a gáznak a fo­lyadékba való ,vezetése több ízben történik és minden gázbevezetés után a gázból és fo­lyadékból álló keverék az alkotórészeknek benső és egyenletes összekeverése céljából többszörös hirtelen irányváltozást szenved. A mellékelt rajzon a tiaialimlány tárgyának példaképeim foganatosítási alakja tengely­irányú hosszmetszetben és (1 :2) kisebbített léptékben van föltüntetve. (1) a csőszerű tok, amelyben a kívánt szű­kített keresztmetszetek jhelyezendők el. Erre a célra ^ (2) váloszilopok szolgálnak, ame­lyek közül egyik, a (3) bdépőhelyhez legkö­zelebb fekvő, a tok (4) váSlára támaszkodik. A (2) válaszlapok' helyzetének és a szomszé­dolj váiliaiszl'apoktói való távolságának fönn­tartásaira úgynevezett (5) keverőtestek szol­gáinak, amelyek a kis (6) homiokléceikkel közvetlenül az egymásra következő (2) vá­laszlapokra támaszkodnak. Az egyes válasz­lapok között megniaigyobb í tott keresztmet­szetű terek vannak, amelyek (10) keverőkam­rák gyanánt szolgálnak. Az (1) tok tengelyé­ben viam a (11) gázcső elrendezve, amely a telítőgáz hozziávezetésén kívül az egyes (5) keverőtestek tartójául is szolgál. (2') jelzik a (2) válaszlapok szűk kereszt­metszeteit, amelyekben! finom .(12) kiíépőnyí­lások vannak elrendezve. Velük szemben a keverőtestek (7) homlloklapjai áltlanak úgy, hioigy, minit a rajz mulatja, a gáz és folyadék­ból áSló keverék csak többszöri irányváltozás után juthat az egyik (2') lemeznyílástól a következőhöz. A keverőtesteknek még küllőin (8) beesztergálásuk van, hogy ezáltal az egyes >(10) keverőkamrá'k elegendő nagy tér­fogatúak legyenek. A készülék működési módja a következő: A szűk (21) lemeznyílásokban a célszerűen

Next

/
Thumbnails
Contents