74352. lajstromszámú szabadalom • A kocsiról működtethető váltóállítószerkezet közúti vasútak számára

3Iegjelent 1919. évi junius lió* 21-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74852. szám. Vg/i. OSZTÁLY. A kocsiról működtethető' váltóállítószerkezet közúti vasutak számára. KLEIN ANDOR MAGÁNTISZTVISELŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1918 április hó 12-ike. A találmány tárgya a kocsiról működ tethe lő váltóállítószerkezet közúti vasutak számára, mely úgy fölső- mint alsóvezetékű villamos vas­utakhoz, lóvasutaklíoz stb. egyaránt jól használ­ható. Az új váltóállítószerkezet kis számú és egyszerű elemből áll úgy, hogy beszerzési költ­sége aránylag csekély, működése biztos és ron­gálódásnak kevéssé van kitéve. Törés vagy el­használódás esetében a kicserélendő elemek készletben tartható pótrészekkel minden nehéz­ség nélkül helyettesíthetők. A találmány lényege abban áll, hogy csúcs­sinekre haló emelőrudazat beállítását elforgat­hatóan ágyazott görbe vezeték végzi, mely a ko­csiról elforgatható csillagkerékkel, vagy küllős­kerékkel szilárd összeköttetésben áll. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy foganalosílási alakját mutatja. Az 1. és 2. ábrán az egész elrendezés oldal- és fö­lül nézetben látható, míg a 3. ábrán az aliiktárcsa elölnézete, a 4. ábrán az alaktárcsa metszete a vele együtt­működő részek oldalnézetével van föltüntetve; az 5. ábrán a csillagkerék és az alaktárcsa oldal­nézete látható. Az egész szerkezet a váltó közelében a sinek közölt vagy a sínek külső oldalán az úttest alatt kiképezett és alsóvezetékes vasutak eseté­ben célszerűen az árammentes oldaton fekvő (1) aknában van elrendezve. Az akna hosszára ki­terjedő darabon az árammentes oldalon is csa­tornás sin! kell alkalmazni (5. ábra). Az (1) ak- | nában a (2) tengely van ágyazva, melynek a sin talpak alsó síkja alatt fekvő szabad végére a (3) küllőskerék vagy csillagkerék van fölékelve, mely egyik küllőjével mindig a sjncsatornába nyúlik. Ugyancsak a (2) tengelyre van ékelve a (4) tárcsa is, melyben a páldakép föllűntetett esetben a tojásdad- vagy ellipszisalakú (5) ve­zetékek vannak kiképezve. A (6) csűcssineket összekötő (7) rúddal a szi­lárdan ágyazott (8) csapon elrendezett (fl) szög­emelő egyik karja csuklósan van összekötve, míg a szögemelő másik karjához a (10) vonó­rúd csuklósan csatlakozik. A (10) vonórúd villá­san kiképezett (11) végében ,a (12) görgök van­nak ágyazva (4. ábra), melyek az (5) vezetékek­ben gördülnek. A váltóállítószerkezet működése a következő: Ha a kocsi az (1) akna közelébe ér és a ko­csivezető a váltót ál akarja állítani, akkor egy kéz- vagy lábmozdulattal egy rudat bocsál a sincsalornátoa, mely rúd a (3) kerék megfelelő küllőjével kapcsolódásba jút és a (3) kerettel a (4) tárcsával együtt elforgatja. Ezáltal az (5) vezeték a (10) vonórudat a megfelelő értelemben ellolja, a vonórúd a (9) szögemelőt kilengeli és az utóbbi a (6) csűcssineket a (7) összekötőnk! közvetítésével- az egyik vagy a másik értelem­ben átváltja. A rajzon föltüntelelt eselben a (10) vonórúd (11) vége a (3) kerék egy-egy elfordulása után fölváltva az (5) ellipszis kis, illetve nagy tenge­lyének végével esik össze. A (3) keréknek ennek | megfelelően négy küllője van. Ilogy a (3) ke-

Next

/
Thumbnails
Contents