74324. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vasnak vagy más fémeknek vagy ötvözeteknek elektromos kemencében való előállítására

Megjelent 1919. évi junius lió 72-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74324. szám. VH/i. OSZTÁLY. Eljárás vasnak vagy más fémeknek vagy ötvözeteknek kemencében való előállítására. AKTIEBELAGET ELEKTROMETALL CÉG STOCKHOLMBAN. A bejelentés napja 1918 julins hó 27-ika. Jelen találmány tárgya eljárás vasnak vagy más fémeknek, vagy ötvözeteknek elektromos redukáló kemencében való előállítására. Ezen találmány értelmében, mint redukálószer mocsárgáz (,C H4), esetleg más redukálógázokkal együtt ve­zettetik be az elektromos kemencébe és ott az elektromos árammal hevített ada­golással hozatik érintkezésbe, mimellett az adagolás a kérdéses fém vagy fémöt­vözet kitermelése mellett redukáltatik. A találmány megérthetése céljából annak egy foganatosítási módját a mellé­kelt rajzra való hivatkozással írjuk le, amelyen az eljárás foganatosításához al­kalmas aknás kemence van függélyes metszetben föltüntetve. A mellékelt rajzban (1) jelzi az alkalmas (2) vasszerkezeten nyugvó aknát, amely­be a redukálandó ércek, valamint az egyéb adagolási anyagok szokásos mó­don adagoltatnak. (3) jelzi az aknával közvetlenül közlekedő elektromos olvasz­tókemencét, melynek kemencetere olyan alakú, hogy az aknából az elektromos ol­vasztókemencébe lesülyedő adagolásnak a (rajzban pontozott vonalakkai jelzett) szabad rézsútfölületei és a kemencetér fölső részének falazata között szabad (8) terek keletkeznek, mely szabad tereken át a (4) elektródák az olvasztókemencébe benyúlnak és az adagolással érintkezésbe hozatnak. Az elektromos energia az ada­golásba ezen elektródákon át vezettetik. A (6) csővezetékeken át mocsárgázt, eset­leg keverve más redukáló gázokkal a ke­mence falában vagy boltozatában lévő elektródák körül elrendezett szabad (5) nyílásokon át az előbb említett szabad (8) terekbe fuvatjuk be és ott érintkezésbe jut a fölhevített adagolással, mely ezen gázok behatása alatt redukáltatik. Az elektromos áram segítségével fölhevített adagolással való érintkezésnél a mocsár­gáz (C H4) szénre és hidrogénre bomlik szét, melyek az adagolásra redukálóan hatnak. Az aknában meglévő adagolás (a vezetéken és sugárzás útján) fölfelé áramló gázok által előmelegíttetik és rész­ben redukáltatik. A szabad (8) terekbe be­vezetett hideg gázok által a kemence fa­lazata a meleg romboló hatásával szem­ben megvédetik. Nem föltétlenül szüksé­ges, hogy a redukáló gázok, mint az előbb említett példánál, az elektródák körül ve­zettessenek be, hanem más módon is ve­zethetők a szabad (8) terekbe. A mocsár- • gáznak az elektródák körül, az előbb em-

Next

/
Thumbnails
Contents