74305. lajstromszámú szabadalom • Tömör ágyazás úszókkal és más ilyen szabályozó szerkezetekkel összekötött tengelyekhez

Megjelent liíli). évi junius hó 17-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74305. szám. Ve/l. OSZTÁLY. Tömör ágyazás úszókkal és más ilyen szabályozó szerkezetekkel összekötött tengelyekhez. HANNEMANN EMIL MAGÁNMÉRNÓK BERLIN/M CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1918 április hó 9-ike. Elsőbbsége 1915 január bó 13-ika. A jelen találmány úszókhoz és más ilyen szabályozó szerkezetekhez való tengelyek tömören gőz és víz-záróan való ágyazására vonatkozik. Jelenleg az olyan tengelyek tömör ágyazása, melyek útján valamely nyomás alatt álló tartály belsejében elrendezett úszók a kifelé vezető rudazattal össze vannak kötve, tudvalevőleg nagy nehézségeket okoz, mert a tengelynek a tömítés folytán keletkező súrlódása nagy pontatlanságokra ad alkalmat és mert ez az ágyazás többnyire rossz ke­zelés folytán csakhamar teljesen használ­hatatlanná válik. A jelen találmány ezeket a hátrányokat azáltal szünteti meg, hogy itt az úszótól á tartály külső oldalára kivezető tengely egyáltalában nincs csapágyban ve­zetve, mely a tengely forgásakor súrlódási ellenálásokra ad alkalmat, hanem egy ön­magában engedékeny testben, mely a tartály falán, vagy a tengelyen lehet megerősítve. Ezáltal olyan tömítést hapunk, mely rossz kezelés esetén is folytonosan megbízható marad mert a tömítő anyag úgy helyén, mint a tartály falán szilárdan ül. Azonkívül a tengelynek forgásakor említésre méltó súr­lódást nem kell legyőznie, mert a tömítő anyag belső rugalmassága teljesen elegendő arra, hogy említésre méltó ellenállás nélkül kövesse a tengely csekély elforgásait. Végül a tengely berozsdásodásának veszélye is ki van itt zárva, mert a tengely egyáltalában nem fémrészeken van megtámasztva, hanem csak az engedékeny tömítő anyagon. Minthogy itt a tengely kizárólag egy le­hetőleg rugalmas gyűrűben van ágyazva, tehát nincs fémes részeken megtámasztva, gon­doskodni kell arról, hogy a reá ható erők egyensúlyban legyenek úgy hogy acsapágyak­ban ne keletkezzenek nyomások. Ha ugyanis ilyen nyomások lépnének föl, akkor a rugal­mas tárcsa után engedne, úgy hogy a ten­gely keresztülbocsátására való lyuk a tár­csábanhosszúkássá és így tömítetlenné válnék. Ennek a föltételnek azáltal teszünk itt elpget, hogy az úszót magában foglaló tok külső oldalán, mindkét oldalon egy-egy emelőt ren­dezünk el, melyek a szabályozószerkezettel vannak -összekötve és melyeket az úszó mozgásakor ez a szerkezet megterhel és pedig úgy, hogy egyrész az úszó és más­részt a rudazat által a megfelelő emelőkre gyakorolt erőhatások egy síkban feküsznek és melyek, az úszót tartó emelőtől való tá­volságuknak megfelelően, úgy vannak mére-

Next

/
Thumbnails
Contents