74264. lajstromszámú szabadalom • Berndezés cserzőanyagoknak megszakítatlan üzemben való keverésére és kilugozására

Megjelent 1919. évi junius hó 3 7-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. * j ' i j f SZABADALMILPIRÁS 74264. szám. XI/a. OSZTÁLY. Berendezés CBerzőanyagoknak megszakítatlan üzemben való keverésére és kilúgozására. ENSER JÁNOS ÉPÍTÉSZ ÉS HELLER GYULA ÜZEMVEZETŐ NÜRNBERGBEN A bejelentés napja 1917 december tó 10 ike. Ismeretesek már megszakításnélküli üzemi cserzőanyagkeverő és kilúgozó be­rendezések, amelyek azonban még töké­letlenek abban a tekintetben, • hogy kz anyagok hozzá- és elvezetése, valamint a cserié (csáva) előállítása körülményes és sok időt igényel. Ezt a hiányt a jelen találmánnyal kí­vánjuk kiküszöbölni és amellett egyben lényegesen javított berendezéssel köny­nyebb kezelést és a kilúgozásnál kedve­zőbb hatásfokot elérni. E célból* példánakokáért vasbetonból álló, belül mázos lemezekkel kirakott tar­tányt két tölcséralakú, alapsíkjával egy, másfelé fordított fenékkel látjuk el, ame­lyek közül az alsó a csáva gyűjtésére és lefejtésére, a fölső, rostaszerűen átlyuk­gatott fenék pedig a kilúgozott 'anyag gyűjtésére és levezetésére szolgál, mely anyag a tartányfalon elrendezett ajtók nyitása után önműködően kifelé csúszik. A kilúgozásra szolgáló berendezés á mellékelt rajzon 1. és 2. ábráján hossz­metszetben és fölülnézetben, ill. részle­ges metszetben van föltüntetve. A találmány lényege főként abban van, hogy a kilúgzás'ra szolgáló és to­vábbi dúsítás céljából sorban egymás­melleit elrendezett (a) tartányok, ame. lyek tetszőleges,'saválló anyagból készít­hetők, J;öleséralakú (b, c) fenekekkel bir­nak, amelyek alapsíkjukkal egymásfelé vannak fordítva, és amelyek közül a (c)­vel jelölt tölcséreik csúcsukkal lefelé van­nak fordítva és a csáva levezetésére szol­gálnak, míg a (b) tölcsérek csúcsa föl­felé áll és rostaszerűen átlyukgatott, ki­cserélhető lemezekből állnak,- amelyeken elhelyezkedik a cserzőanyag, hogy az­után a tartályfalakban elrendezett (d) ajtók kinyitása után önműködően kifelé lecsúszszék. A (b) rostalemezek emellett az (a) tartány rézsútosan beépített (e) tartórudakon nyugszanak. A (b és c) töl­csérek között betorkolnak az (f) gőzveze­tékek a. cserzőanyag kilúgozásához szük­séges meleg bevezetésére. A (b) fenék fölött az (a) tartány belsejében rézsúto­san álló (g) kavarórudak vannak (h) csapágyakban ágyazott függélyes (i) tengelyeken megerősítve, hogy a cserző­anyagot a kilúgozó folyamat közben ál. landóan még a tölcséralakú (b) fenék fö-

Next

/
Thumbnails
Contents